II Kongres Obywateli RP. Co postanowiliśmy

W niedzielę 2 czerwca zakończył się drugi programowy kongres Obywateli RP. Przez trzy dni rozmawialiśmy m.in.  o edukacji, zmianach klimatycznych, prawyborach, obywatelskim Senacie czy Konstytuancie. Podjęliśmy szereg uchwał dotyczących przyszłości Polski, które nasz ruch będzie realizował

Kongres postanowił, że Ruch Obywatele RP nadal będzie działać na rzecz budowy siły sprawczej obywateli w polskiej polityce, dlatego będziemy rozwijali Społeczne Komitety Wyborców, które w ostatnich wyborach do europarlamentu organizowały publiczne wysłuchania  kandydatów do PE.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 1

Pobierz uchwałę nr 1 w formacie PDF

Obywatele RP będą również kontynuowali działania antyfaszystowskie. Będziemy to robili samodzielnie oraz współpracując z innymi organizacjami o podobnym profilu.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 2

Pobierz uchwałę nr 2 w formacie PDF

Do realizacji przyjętych celów programowych nadal używać będziemy akcji bezpośredniej, w tym: protestu ulicznego i bezprzemocowego nieposłuszeństwa obywatelskiego, ale także działań edukacyjnych i innych, jak gra parlamentarna, debaty, spotkania, wiece, petycje, projekty ustaw itp.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 4

Pobierz uchwałę nr 4 w formacie PDF

Kongres potwierdził również ważność czterech uchwał, które podjęte były wcześniej metodą głosowania elektronicznego na platformie bitrix: Legalna aborcja i pełne, konstytucyjne umocowanie praw człowiekaSprawiedliwość społeczna w Konstytucji, Media publiczne i prywatne oraz Kościół – państwo.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 5

Pobierz uchwałę nr 5 w formacie PDF

II Kongres Obywateli RP podjął również uchwałę w sprawie edukacji. Uważamy, że wymaga ona pilnej reformy, ale zmienione muszą być same fundamenty myślenia o edukacji. Powszechnie panujący na świecie system ma swoje korzenie w pruskiej tradycji oświeceniowej, która była błogosławieństwem w walce z analfabetyzmem, ale dziś jest anachronizmem. Dlatego uważamy, że: nauczycielom należy się podwyżka płac. W interesie społecznym jest, by nauczyciele zarabiali powyżej średniej w kraju. Szkoły muszą być autonomiczne, a władze w nich powinien sprawować nauczycielski samorząd. To właśnie samorząd nauczycieli – nie rozporządzenia ministrów i nie wymagania żadnych państwowych komisji egzaminacyjnych – ma określać program szkoły. Szkoła musi być pluralistyczna. Uważamy też, że należy dążyć do sądowej rozproszonej kontroli konstytucyjności kwestii dotyczących edukacji, tam gdzie pojawiają się konflikty wartości i interesów na linii dziecko-rodzic-państwo. Decyzje urzędnicze powinny podlegać zaskarżeniu w sądzie.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 6

Pobierz uchwałę nr 6 w formacie PDFBadania naukowe pokazują, że wszystko, co w dzisiejszej Polsce tak bardzo nas ekscytuje, okaże się niczym, kiedy pod wpływem zmian klimatycznych przekroczymy „punkt bez powrotu”, uruchomiwszy niedające się już powstrzymać uwolnienie ogromnych ilości metanu uwięzionego w wiecznej zmarzlinie i na dnie oceanów, wtedy zginie niemal wszystko, co żyje na Ziemi.

Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, która dobitnie pokazuje nam kryzys znanej nam obecnie polityki. Działania polityków są jałowe i nie przynoszą żadnych zmian. Uważamy, że potrzebne jest spojrzenie na katastrofę klimatyczną i związane z nią zagrożenia z punktu widzenia społeczeństwa, wspólnoty obywatelek i obywateli. Potrzebne są nowe sposoby podejmowania decyzji w tej kwestii. Nie można zmienić strategii funkcjonowania gospodarki krajowej i europejskiej, określania strategii energetycznej i gospodarczej krajów i Wspólnoty Europejskiej bez aktywnego i świadomego udziału społeczeństwa. Konieczne są szeroko zakrojone konsultacje społeczne, debaty publiczne i panele obywatelskie.

Obywatele RP podejmą wszelkie niezbędne działania zmierzające do propagowania i organizacji obywatelskich paneli klimatycznych lokalnych, ogólnokrajowych i europejskich. W tej sprawie chcemy współpracować ze wszystkimi podmiotami, których cele w kwestii klęski klimatycznej są zbieżne z naszymi. Klimatyczny panel obywatelski ma istotną rolę jednoczącą społeczeństwa ponad podziałami politycznymi i powinien stać się podstawową formą komunikacji lub stanowienia prawa w kwestiach strategicznych. Za taką uznajemy kwestię klimatu.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 7

Pobierz uchwałę nr 7 w formacie PDF


[sc name=”wesprzyj” naglowek=” Wesprzyj nas i buduj z nami patriotyzm obywatelski” tresc=” Tylko Twoja pomoc pozwoli nam dalej działać! „]

W obliczu kolejnych nadchodzących w Polsce wyborów parlamentarnych oczekujemy od demokratycznych partii politycznych otwartych, powszechnych, międzypartyjnych prawyborów, które wyłonią wspólną listę wystawioną w wyborach do Sejmu i Senatu. Naszym zdaniem jest to jedyne narzędzie umożliwiające wyborcom rzeczywisty i wolny wybór. Narzędzie, które przywróci wiarygodność polityce, zapewni silny mandat i szerokie poparcie demokratycznej reprezentacji.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 8

Pobierz uchwałę nr 8 w formacie PDF

W najbliższych wyborach oczekujemy również Obywatelskiego Senatu. Kandydatów na senatorów niech wyłonią – po jednym w każdym okręgu wyborczym – w demokratycznej procedurze obywatelskie komitety spośród osób zgłoszonych także przez środowiska obywatelskie, organizacje pozarządowe, środowiska samorządowe, akademickie i polityczne, a nie tylko partie polityczne.

Naszym zdaniem nie wystarczy tylko odsunąć PiS od władzy. Wyłoniony jesienią parlament musi dokonać reformy ustroju państwa, po czym powinien się rozwiązać, rozpisując normalne wybory.

Pilna reforma państwa musi obejmować m.in. 

 1. Podstawy zasad trójpodziału władzy. Chodzi nie tylko o niezawisłość sądów i ich rzeczywistą reformę, ale również o odrębność władzy wykonawczej od wyznaczającej jej ramy prawne i kontrolującej ją w imieniu obywateli władzy ustawodawczej;
 2. Inne „bezpieczniki demokracji” – ustawy organiczne wymagające dla swej zmiany większości kwalifikowanej i zawierające wszelkie regulacje dotyczące funkcjonowania organów władzy państwowej;
 3. Ustrój partii politycznych, od których prawo, w tym prawo najwyższe musi wymagać wewnętrznej demokracji. Nie przypadkiem to wodzowska partia dokonuje obecnie zamachu stanu. Inne wodzowskie partie skompromitowały w oczach wyborców wiarygodność partyjnej polityki. Reformy wymagają również zasady finansowania partii oraz mechanizmy wyborcze, które dziś wymuszają raczej feudalne zależności między politykami i polityczną korupcję zamiast obywatelskiej reprezentacji;
 4. Gwarancji wymaga rozproszona kontrola konstytucyjności prawa, tj. prawo sądów powszechnych do orzekania wprost na podstawie konstytucji wbrew przepisom ustaw, zwłaszcza w sprawach dotyczących praw obywatelskich, szczególnie w konflikcie z organami władzy i służbami państwa, w tym z publiczną służbą zdrowia, szkolnictwem, służbami podatkowymi, służbami bezpieczeństwa państwa;
 5. Konstytucyjnych gwarancji wymagają bezpośrednie formy obywatelskiej władzy – obywatelskich wniosków referendalnych nie wolno dowolnie odrzucać, a wszelkie formy demokracji deliberatywnej, w tym panele obywatelskie, powinny stać się standardem debaty publicznej. Państwo ma obowiązek te inicjatywy wspierać. Artykuł 4. obecnej konstytucji nie może pozostawać pustym zapisem;
 6. Wszelkie przepisy dotyczące praw człowieka i obywatela, w tym np. prawo o aborcji, przepisy przeciwdziałające dyskryminacji, praw mniejszości (w tym mniejszości nieheteronormatywnych) i podobne, muszą mieć status ustaw organicznych i wymagać dla swej zmiany większości kwalifikowanej. Nie może być w Polsce tak, by np. o prawach kobiet decydował kaprys biskupów lub chwilowa koniunktura polityczna;
 7. Prawa socjalne muszą należeć do kategorii praw człowieka i zyskać odpowiedni status prawny. Polacy muszą wiedzieć, że konstytucja i wspólne państwo jest umową między obywatelami i zdecydować w niej trzeba również o zobowiązaniach silniejszych wobec słabszych. Spójność budżetu państwa jest oczywistą koniecznością, ale solidarność społeczna ma konieczną do ustalenia w debacie wartość;
 8. Bezwzględnie pilnej debaty i konsensualnego rozstrzygnięcia z udziałem obywateli wymagają prawa kobiet, w tym przepisy aborcyjne, rozdział kościoła od państwa, prawa emerytalne;
 9. W koniecznej reformie samorządowej zasadą ma być terytorialna reprezentacja organów władzy zamiast coraz bardziej dominującej reprezentacji partyjnej.
 10. Bezstronność i misja publicznych mediów wymaga ustrojowych gwarancji i zabezpieczeń. System oświaty i jego polityczna niezależność ma również domagające się gwarancji znaczenie ustrojowe;
 11. Dla poczucia sprawiedliwości i stabilności państwa do koniecznych reform należą też sprawy spółek skarbu państwa i komunalnych, apolityczność korpusu urzędniczego, służb mundurowych.

Przeczytaj pełną treść uchwały nr 9

Pobierz uchwałę nr 9 w formacie PDF

Obywatele RP nie wykluczają wystawienia list do Sejmu i Senatu, a  za priorytet swoich działań do czasu wyborów parlamentarnych 2019, uznajemy realizację uchwał nr 8 i 9.


[sc name=”newsletter” naglowek=” Bądź dobrze poinformowany!” tresc=” Najnowsze informacje o nas, analizy i diagnozy sytuacji w kraju trafią prosto na Twoją skrzynkę!”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *