Andrzej Duda jest łgarzem i krzywoprzysięzcą

To akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa, którą rozpoczęliśmy 5 lutego 2016 roku i którą dziś wznawiamy. Polega ona na podpisaniu i upublicznieniu następującego oświadczenia:

My, niżej podpisani obywatele RP, oświadczamy, że Andrzej Duda jest łgarzem i krzywoprzysięzcą.

Znamy i rozumiemy treść Art. 135. § 2. kodeksu karnego: “Kto publicznie znieważa Prezydenta RP, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,
a nasze oświadczenie składamy gotowi stanąć przed sądem i ponieść konsekwencje przewidziane prawem.

Czynimy to w przekonaniu, że mówimy prawdę, której gotowi jesteśmy dowodzić. Chcemy tej prawdy bronić przed sądem, którego niezawisłość jest jedną z gwarancji obywatelskiej wolności i demokracji.

Chcemy też, by pod sąd i jego ocenę trafiły czyny Andrzeja Dudy, które znieważają godność Rzeczypospolitej.

Łamiemy prawo świadomie, wypowiadając posłuszeństwo władzy, depczącej najwyższe prawo państwa. Odmowę posłuszeństwa uważamy za podstawowe prawo człowieka i obywatela.

Nasze oświadczenie będziemy ponawiać dopóki Andrzej Duda:

nie trafi pod osąd Trybunału Stanu za uporczywe i świadome łamanie Konstytucji RP, której przysięgał strzec;

nie przyjmie ślubowania trzech legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstycyjnego, do czego zobowiązuje go Konstytucja.

Jednym ze świadomie przyjmowanych celów tej akcji jest sprowokowanie procesu karnego przeciw jej uczestnikom — chodzi o to, by czyny Andrzeja Dudy znieważającego powagę najwyższego urzędu w państwie stały się przedmiotem oceny sądu. Każdy z uczestników akcji musi liczyć się z tymi jej konsekwencjami i jest gotów działać tak, by je rzeczywiście ponieść, nie próbując uniknąć odpowiedzialności.

Zasady uczestnictwa:

  1. Nie używamy inwektyw poza określeniem „łgarz i krzywoprzysięzca”, które uzasadnia powaga sytuacji i które wspólnie akceptujemy.
  2. Nie oczekujemy bezkarności i wiemy, że wolność słowa nie oznacza prawa do znieważania kogokolwiek i obrażania istotnych wartości. Niezależnie od oceny zasadności Art. 135 kk, protest nie tego dotyczy, akceptujemy w nim zasadę, że określenia obraźliwe dla urzędującego prezydenta naruszają powagę i autorytet państwa i jako takie są ścigane prawem. Występując z powyższym oświadczeniem chcemy, by prawo zostało z całą stanowczością zastosowane wobec nas.
  3. Stawiamy w ten sposób problem, który jest powodem naszego protestu: nie da się uczciwie respektować prawa w państwie, które podstawowe reguły praworządności narusza. Konieczność łamania prawa przez obywateli jest bezpośrednim następstwem deptania prawa przez organy władzy.
  4. Tak wyrażoną akceptację zasady odpowiedzialności za słowo świadomie przeciwstawiamy nadużywanej, agresywnie pojmowanej wolności słowa. To nie przekonanie o słuszności oskarżeń wobec Andrzeja Dudy daje nam moralne prawo wypowiadania zniewag pod jego adresem. Uczciwość i praworządność obywatelskiego nieposłuszeństwa odróżnia się od linczu publicznego właśnie tak demonstrowaną odpowiedzialnością.
  5. W proteście można uczestniczyć osobiście lub upubliczniając własne oświadczenie tak, by zostały o nim poinformowane organy ścigania — policja i (lub) prokuratura.
  6. W trakcie protestu zachowujemy milczenie, nie wznosimy żadnych okrzyków.
  7. Interwencje organów ścigania znosimy bez skargi.
  8. Nie odpowiadamy na zniewagi.

Jeśli chcesz dołączyć, wypełnij formularz zgłoszenia.