Uchwała nr 4 – Zawieranie koalicji


Stanowisko Obywateli RP przyjęte na kongresie ruchu w Warszawie, 14 i 15 kwietnia 2018 roku

Obywatele RP są ruchem o precyzyjnie określonym etosie, na który pracowaliśmy blisko dwa lata i który ogromnie sobie cenimy. Nasz dorobek i tożsamość wymagają szczególnej ochrony w czasie, gdy znaczącej dewaluacji i osłabieniu ulegają protesty przeciwko dewastacji państwa prawa; wynika to między innymi z tego, że obóz rządzący przeprowadził znakomitą większość łamiących Konstytucję RP zmian o charakterze ustrojowym oraz odnoszących się do praw człowieka i obywatela. Mimo powszechnego poczucia braku sprawczości po stronie opozycji pozaparlamentarnej, Obywatelom RP udało i udaje się skutecznie realizować choćby konstytucyjne prawo do pokojowego protestu i dowodzić, że ustawa o zgromadzeniach nie działa – z całą pewnością nie wobec nas, wolnych obywateli.

Nasza postawa w dużej mierze wynika z przyjętej zasady niewchodzenia w koalicje i sojusze stojące w sprzeczności z regułą celu i skuteczności. Nawiązywanie nawet doraźnej współpracy z innymi podmiotami sceny obywatelskiej i politycznej, zwłaszcza z partiami politycznymi, współpracy angażującej logo czy nazwę Obywateli RP, bezwzględnie musi podlegać akceptacji przez ogół Obywateli RP. Obok oczywistych powodów natury ideologicznej wszyscy musimy być świadomi potencjalnych rezultatów takich sojuszy i umieć przewidzieć nie tylko doraźne korzyści i konsekwencje, ale zwłaszcza długofalowe ich skutki. Dotyczy to zarówno nawiązywania współpracy w regionach, współorganizowania demonstracji, jak i sygnowania listów, petycji i apeli, czy obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Bliskie jest nam myślenie w kategoriach współpracy projektowej (np. uczczenie pamięci ofiar Marca’68 – akcja Solidarity in Truth), nie zaś pozorne jednoczenie się w imię bliżej niesprecyzowanej idei, zwłaszcza że hasło „obronimy demokrację” wymaga dziś w Polsce w nieporównanie większym stopniu pracy programowej niż obecności na ulicach.

Nie jest to oczywiście deklaracja rezygnacji z protestów własnych lub uczestnictwa w akcjach zaprzyjaźnionych ruchów obywatelskich. Wielokrotnie braliśmy i wciąż zamierzamy brać udział lub współorganizować wydarzenia, których nie byliśmy i nie będziemy inicjatorami, jednak przy założeniu, że ich przekaz i cel będą tożsame z naszymi wartościami. Obywatele RP mają także wyraźny kierunek antyfaszystowski: często pojawiają się na wydarzeniach przeciw skrajnemu nacjonalizmowi, nierzadko próbują je blokować, w ten sposób uświadamiając opinii publicznej, czym faktycznie jest wzbierająca brunatna fala, i domagając się reakcji władz. Przełamujemy także stereotyp, że antyfaszyzm jest domeną inicjatyw wyłącznie lewicowych. Nie – stanowi wspólny mianownik ludzi przyzwoitych i z całą powagą traktujących prawa człowieka. Chodzi nam o to, żeby bojkot złego prawa stał się moralnym imperatywem każdego człowieka, by polityczny i społeczny sens bojkotu stał się akceptowanym przez wszystkich narzędziem nacisku na władze.

Szczególnie wrażliwą kwestią jest wspieranie przez Obywateli RP jakichkolwiek koalicji wyborczych, zwłaszcza partyjnych. Elementem naszego programu jest organizacja prawyborów przy formowaniu list wyborczych. Co do zasady Obywatele RP nie wspierają zatem żadnej listy wyborczej wyłonionej w inny sposób, choć mogą w wyjątkowej sytuacji wyrazić poparcie dla inicjatywy, którą cechuje prawdziwa troska o los polskiej samorządności i parlamentaryzmu oraz pełna transparentność reguł współpracy. Jesteśmy ruchem apartyjnym i każdy potencjalny dialog z graczami politycznej sceny partyjnej traktujemy z najwyższą ostrożnością, nie odrzucając go a priori, lecz zawsze ważąc argumenty taktyczne i strategiczne, dochowując wierności zasadom Ruchu.

Chroniąc naszą tożsamość i w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za drogie nam logo oraz treść i dorobek, jakimi jest wypełnione, wspólnie dyskutujemy i decydujemy o tym, czy, w jakim zakresie i we współpracy z kim może być użyte. Symbolicznie i faktycznie. Do tej dyskusji służy przede wszystkim platforma komunikacyjna Bitrix.

Głosowanie na kongresie:

Optyczna większość głosów ZA
4 głosy PRZECIW
1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ

Uchwała została przyjęta.

Kongres Obywateli RP – 14 i 15 kwietnia 2018 r., Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *