Uchwała nr 11 – Konstytucyjne gwarancje praw człowieka

Obywatele RP zgodnie z Konstytucją wywodzą prawa człowieka i obywatela z godności każdej jednostki. Godność ludzkiej osoby jest nie tylko źródłem praw i wolności obywatelskich, ale źródłem całego prawa Rzeczypospolitej.

Postulaty – uchwała nr 11

Obywatele RP mają świadomość, że poniższa lista postulatów dotyczących problematyki praw człowieka nie jest ich kompletnym wyliczeniem i zawiera kwestie bardzo zróżnicowanej rangi, wymagające rozwiązań na różnych poziomach prawa – od zapisów konstytucyjnych, poprzez ustawy i rozporządzenia, a na praktyce stosowania istniejących już dziś przepisów kończąc. Niemniej postulaty są następujące:

1. Obywatele RP postulują natychmiastową implementację europejskiej Karty Praw Podstawowych do polskiego prawa i wskazują na potrzebę nadania jej rangi konstytucyjnej.
2. Obywatele RP jednoznacznie wskazują na natychmiastową konieczność naprawy tych obszarów, w których naruszane są podstawowe prawa kobiet.

a. Obywatele RP postulują natychmiastową implementację regulacji Konwencji antyprzemocowej do prawa polskiego i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń wśród funkcjonariuszy, urzędników państwowych i sędziów w celu realnego stosowania jej zapisów.
b. Obywatele RP postulują odstąpienie od planu wycofania uzgodnionych standardów okołoporodowych oraz podjęcia działań na rzecz ich powszechnego obowiązywania.
c. Obywatele RP oczekują realnych działań we współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz powiększenia ściągalności alimentów dla dzieci. Więzienie dla dłużnika takich szans nie daje.
d. Żądamy dostępu do legalnej antykoncepcji dla kobiet bez względu na status majątkowy. Żądamy zniesienia konieczności uzyskania recepty na pigułkę „dzień po”. Żądamy edukacji seksualnej w szkołach, nie akceptujemy katechetów uczących o życiu w rodzinie przy braku profesjonalnych edukatorów seksualności.
e. Żądamy odstąpienia od kampanii deprecjonowania technologii wspomagania rozrodczości in vitro i pozostawienia wyboru ludziom, którzy pragną stać się rodzicami.
f. W kwestii prawa do legalnej aborcji żądamy debaty, której uczestnicy są w stanie racjonalnie podejść do konieczności uzgodnień w sprawie wartości, które są wspólne. W naszej ocenie bez rzetelniej, relacjonowanej przez dziennikarzy debaty nie ma szans na uzgodnienie wspólnego stanowiska, a wciąż nowe inicjatywy będą systematycznie generować konflikt polsko – polski, wstrząsając stabilnością polskiego ustroju, jak to się dzieje obecnie.

3. Żądamy i będziemy żądać zaprzestania polityki dezawuowania osób nieheteronormatywnych. W naszej ocenie konieczne jest wprowadzenie do polskiego prawodawstwa rejestrowanych związków partnerskich osób niezależnie od ich identyfikacji i orientacji seksualnej, a także związków małżeńskich osób tej samej płci. Żądamy podjęcia realnego dialogu z obywatelami w kwestii zapewnienia godnego życia osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Żądamy, aby los ludzi słabszych czyli chorych, starych, z niepełnosprawnościami, biednych, stał się przedmiotem rzetelnej debaty o kształcie państwa. Żądamy, aby ludzie słabsi i bezbronni byli podmiotem tej debaty.

4. Postulujemy, by konieczna reforma opieki zdrowotnej oraz polityki lekowej za punkt wyjścia miała prawa pacjenta jako prawa człowieka do godności w szczególnym dla niego czasie słabości i bezbronności – tak, by cały system finansowania i organizacji placówek medycznych i dostępu do leków był podporządkowany spełnieniu tych praw.

5. Żądamy równości dla wszystkich ludzi w stanowionych prawach i orzekanych wyrokach; równych praw bez względu na płeć, wiek, kolor skóry, wyznawaną religię lub brak wyznania, orientację seksualną, status majątkowy, miejsce zamieszkania, światopogląd, sprawność fizyczną czy umysłową itd. Nie wolno państwu z mocy prawa wyróżniać żadnej tak określonej grupy obywateli. Jeśli więc w szczególności to sądy orzekają w sprawie adopcji, adopcję przez pary jednopłciowe należy pozostawić ich suwerennej decyzji, uznając, że prawo do potomstwa realizuje się również w ten sposób i jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, a niezawisły sąd – nie jednolite prawo państwa – jest właściwy do podejmowania indywidualnych decyzji.

6. Żądamy równych i pełnych praw dla mniejszości wyznaniowych i etnicznych. Żądamy prawa do edukacji w ojczystym języku mniejszości, żądamy od państwa aktywnego wsparcia tożsamości mniejszościowych grup. Uważamy więc np. za niedopuszczalne, by nie istniała w Polsce ani jedna szkoła z językiem romskim jako obowiązującym językiem głównym. Oczekujemy, że państwo stanie się Ojczyzną dla wszystkich swoich obywateli – również w ten sposób.

7. Żądamy przestrzegania podstawowych praw człowieka wobec ludzi, którym nie przysługują konstytucyjne prawa obywatelskie – migrantów i uchodźców.

8. Żądamy przestrzegania międzynarodowych konwencji i umów dotyczących migrantów i uchodźców.

 

Głosowanie na kongresie:

Optyczna większość głosów ZA
7 głosów PRZECIW
4 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ

Uchwała została przyjęta.

Kongres Obywateli RP – 14 i 15 kwietnia 2018 r., Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *