Dzień Praw Człowieka w Polsce w 2019 roku

10 grudnia obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka, na pamiątkę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Co jeszcze działo się w Polsce w tym tygodniu?

10 grudnia Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zaapelowała do członków Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach, oraz do parlamentarzystów o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych w celu uregulowania statusu orzeczeń zapadłych z udziałem sędziów powoływanych przez neo-KRS.

Artykuł 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Każdy człowiek przyrozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o skierowaniu przeciwko niemuoskarżenia o przestępstwo jest uprawniony na warunkach całkowitej równości dosprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez niezależny i bezstronny sąd.

Także 10 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich złożył pięć skarg na uchwały gmin o przeciwdziałaniu LGBT, do pięciuróżnych wojewódzkich sądów administracyjnych (odpowiednio wGliwicach, Krakowie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie). Uchwały te“dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je zewspólnoty samorządowej”.

Artykuł 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor idobre imię. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjomi atakom.

7 grudnia w Toruniu odbyła się konferencja „Solidarni z represjonowanymi” dotycząca ustawy z dnia 16 grudnia o drastycznym obniżeniu emerytur i rent funkcjonariuszom mundurowym zatrudnionym przed 1990 rokiem. Trwają także pikiety emerytów mundurowych przed sądami. W styczniu 2018 roku Wydział XIII Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie skierował pytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z konstytucją. Wyrok w Trybunale nie zapadł do dziś, a sędziowie, powołując się na pytanie skierowane do Trybunału, masowo zawieszali sprawy. W rezultacie na rozpatrzenie czeka ponad 30 tysięcy spraw.

Artykuł 8 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Każdy człowiek ma prawodo skutecznego odwołania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynomstanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznawanych mu przez konstytucjęlub przez prawo.

Artykuł 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Każdy człowiek przyrozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o skierowaniu przeciwko niemuoskarżenia o przestępstwo jest uprawniony na warunkach całkowitej równości dosprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 11 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:  1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienieprzestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki wina niezostanie udowodniona mu zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którymmiał wszystkie gwarancje konieczne do swojej obrony. 2.Nikt nie może być uznanyza winnego popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na skutek działania lubzaniechania, które według prawa krajowego lub międzynarodowego nie stanowiłoprzestępstwa w chwili tego działania lub zaniechania. Nie wolno także wymierzaćkary cięższej niż ta, która była stosowana w chwili popełnienia przestępstwa.

6 grudnia w krakowskim dodatku do Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z Ameerem Alkhawlanym, irackim doktorantem deportowanym dwa lata temu z Polski. Ameer Alkhawlany na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został przetrzymany przez pół roku w areszcie ośrodka dla cudzoziemców, a następnie wydalony z Polski. W areszcie został rozebrany do naga, kopany i wyzywany. Nigdy ani on, ani jego adwokat  się nie dowiedzieli, jakie były wobec niego zarzuty.

Strony: 1 | 2

One thought on “Dzień Praw Człowieka w Polsce w 2019 roku

 • 29 grudnia, 2019 o 01:34
  Permalink

  Warto przypomnieć również artykuł 25 deklaracji, który jest w Polsce bezprzykładnie od 30 przez nową dyktaturę partyjną (POPiS i spółka) gwałcony i deptany. Dodajmy z akceptacją lub obojętnością sądów. Pierwsze, co sądy powinny zrobić po utrwaleniu się rozproszonej kontroli konstytucyjnej, to obalić ordynację wyborczą do Sejmu, która wyklucza całkowicie polskich obywateli z procesu wyborczego (prawo kandydowania, zgłaszania kandydatów i wolnego wyrażania swojej woli (wolnego wyboru))

  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) – Złożone do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.

  Artykuł 25
  Każdy obywatel ma prawo i możliwości, bez żadnej dyskryminacji, o której mowa w artykule 2, i bez nieuzasadnionych ograniczeń:

  a) uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli;

  b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opartych na głosowaniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wyborcom swobodne wyrażenie woli;

  c) dostępu do służby publicznej w swoim kraju na ogólnych zasadach równości.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *