List otwarty Obywateli RP: Żądamy rozejmu w polskiej wojnie na czas kryzysu

Do władzy, opozycji i współobywateli

W obliczu pandemii i nadchodzącej nieuniknienie również w Polsce fali zachorowańsprawą kluczową staje się zaufanie obywateli do władz i służb państwa. Źle jestnie tylko z systemem ochrony zdrowia — obecnej władzy nie wierzy połowaPolaków. Są ku temu dobre powody. Piszemy jednak niniejsze nie po to, by nawładzę narzekać, ale po to, by przynajmniej na czas śmiertelnego zagrożenia zapewnićwarunki elementarnego ładu — niezwykle trudnego do utrzymania w normalnej kondycjikraju, a niemal niemożliwego w obecnym politycznym kryzysie.

Stan zagrożenia epidemicznego ogłoszono w Polsce w sposób budzący znów te same, bardzo poważne zastrzeżenia co do zgodności tej regulacjiz prawem, a w szczególności z Konstytucją RP. Troska o konstytucyjnąpraworządność schodzi w sytuacjach kryzysowych na plan dalszy i nie zajmuje uwagiprzerażonych sytuacją obywateli. Jednak wiarygodność władz nabiera szczególnegoznaczenia, kiedy trzeba się poddać rygorom kwarantanny i akceptować szereginnych, niezwykle dolegliwych ograniczeń.

W szczególności zastosowane przez PiS rozwiązanie nie zapewnia żadnych gwarancji obywatelom poszkodowanym w wyniku działań służbpaństwa — a zgodne z konstytucją ustawodawstwo o stanie wyjątkowym lub stanieklęski żywiołowej takie gwarancje tworzy. Chodzi na przykład o ludzi tracącychmożliwość zarobkowania w wyniku kwarantanny, zamknięcia miejsc pracy, utrudnieńw poruszaniu się, czy gromadzeniu się w miejscach publicznych.

Prowizoryczna i niekonstytucyjna regulacja o epidemii nie rodzi też żadnych konsekwencji co do ustroju, budzi natomiast podejrzenia codo rzeczywistych intencji rządzących. W stanach nadzwyczajnych, o którychmówi Konstytucja RP, zakazane są wybory, zmiana prawa i ustroju państwa.

Tego wszystkiego stanowczo się domagamy. Żądamy wobec tego:

  1. Natychmiastowego ogłoszenia na całym terytoriumRzeczypospolitej stanu klęski żywiołowej, poddanego wszystkim rygoromkonstytucyjnym.
  2. Natychmiastowego ogłoszenia przedłużeniakadencji obecnie urzędującego prezydenta i przesunięcia terminu wyborów.Moratorium powinno objąć również regulacje i decyzje dotyczące ustrojunaczelnych organów państwa. Przedłużyć trzeba więc także kadencję PierwszegoPrezesa Sądu Najwyższego i zakazać dalszych zmian ustrojowych w sądownictwie iinnych instytucjach państwa.
  3. Potwierdzenia konstytucyjnych gwarancji prawobywateli do roszczeń wobec państwa z tytułu strat poniesionych w wynikuograniczenia praw w sytuacji zagrożenia.

Wzywamy parlamentarzystów i wszystkie siły polityczne do działań na rzecz realizacji tych trzech postulatów, które są minimalnymwarunkiem rozejmu w politycznej wojnie, zawartego na czas kryzysu. Tosprawa najwyższej wagi. Możemy mieć w Polsce do czynienia z dramatycznymisytuacjami, w których np. lekarze ze wsparciem służb państwa będą zmuszenidecydować, komu udzielać pomocy wymagającej brakującego sprzętu, a komu nie.Ludzie działający w takich warunkach muszą dostać pełne wsparcie. Muszą byćobdarzeni całkowitym zaufaniem — musimy wiedzieć z absolutną pewnością, żedla dobra wspólnego robią, co robić muszą.

Niech zatem nikomu nie przychodzi do głowy wykorzystywanie kryzysu dla politycznych korzyści. Dobrze znamy rozmiar niekompetencjiobecnej władzy i ciężar jej przewin oraz zaniechań. Nie zmienimy jednak tejwładzy z dnia na dzień. Musimy stworzyć warunki do maksymalnie sprawnegodziałania instytucji i służb państwa.

Oczekujemy, że decyzje zgodne z prawem i Konstytucją RP otrzymają po spełnieniu wymienionych tu warunków pełne i solidarne wsparciewszystkich sił politycznych, wszystkich parlamentarzystów, a także wszystkichkandydatów w wyborach prezydenckich.

Żądamy rozejmu w polskiej wojnie na czas kryzysu.

Strony: 1 | 2

7 thoughts on “List otwarty Obywateli RP: Żądamy rozejmu w polskiej wojnie na czas kryzysu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *