Lista Postulatów. Wersja z 21.01.2017 r.

 

Przedstawiamy poniżej ROBOCZĄ Listę Postulatów społeczeństwa obywatelskiego – po uwzględnieniu kolejnej serii uwag i komentarzy

[Zdjęcie: Obywatele RP i Policjanci RP. Pod Sejmem – 16/17.12.2016]


 

[UWAGI I WYJAŚNIENIA:

 • Grupy sprzeciwiające się niszczeniu demokracji w Polsce nie przedstawiły dotychczas jasnego programu. Stworzeniu takiego programu służy opisany poniżej projekt zainicjowany w ramach ruchu Obywatele RP; w tworzeniu projektu biorą udział członkowie grupy FB Koalicja Demokratyczna oraz liczne osoby anonimowe. Początki projektu sięgają dyskusji na grupie FB KOD o referendum w 2016 r.
 • Postulaty znajdujące się na tej liście skierowane są przede wszystkim do wyborców, ale także do partii politycznych – zarówno do partii rządzącej jak i do opozycji.
 • Postulaty nie są gotowymi rozwiązaniami; oczekujemy, że na ich podstawie politycy we współpracy z ekspertami opracują szczegółowe propozycje, które znajdą się w programach wyborczych.
 • Postulaty tworzone są w formie crowdsourcingu, są efektem pracy grupowej, a nie pomysłami pojedynczych liderów. Modelem, na którym się wzorujemy jest tworzenie wolnego oprogramowania; np. Linux, skomplikowany program komputerowy stworzony został przez rozproszone grupy programistów.
 • Postulaty są więc własnością publiczną.
 • Postulaty dotyczą głównie naprawy systemu, a więc naprawy tego, co zepsuł PiS i tego, co źle działało przed PiS-em; nie dotyczą sfery redystrybucji dochodu i spraw socjalnych.
 • Pomagamy tylko wyartykułować główne polskie problemy, aby zostały lepiej zrozumiane i dotarły do świadomości wyborców i partii. Chodzi też o to, aby sprowadzić różnice dzielące Polaków do problemów merytorycznych i bardziej racjonalnych. Aby znikał podział na dwa wrogie plemiona. Są to bardziej pytania do obywateli, niż twarde żądania strajkowe skierowane do jednej partii.
 • Na liście znajdują się postulaty zmierzające do ograniczenia władzy partii. Nie należy ich jednak traktować i przedstawiać jako atak na polityków i na partie w ogóle. Wiemy jak się to w historii kończyło. Zmierzają one do naprawy systemu przedstawicielskiego i odrzucenia ustroju oligarchii partyjnej, który jest sprzeczny z ideą sprawiedliwości, zasadą merytokracji i niszczy demokrację.
 • Sądzimy, że spełnienie Postulatów jest warunkiem istnienia demokracji i uczestnictwa Polski w strukturach politycznych, gospodarczych i kulturalnych Europy, co jest warunkiem niepodległości i pokojowego rozwoju kraju.
 • Chcielibyśmy poddać postulaty pod dyskusje, referenda, w tym władcze, konsultacyjne lub badania sondażowe. Powinniśmy znać stanowisko obywateli w sprawach istotnych. Rozumiemy ten projekt jako próbę artykulacji woli zbiorowej. Nie musimy się zgadzać z każdym postulatem. Nie mamy identycznych poglądów na wiele spraw, ale powinniśmy poznać mozaikę naszej woli, aby podejmować racjonalne decyzje – czy to poprzez naszych przedstawicieli, czy poprzez formę bezpośredniego sprawowania władzy. Dlatego każdy postulat należy rozpatrywać i oceniać oddzielnie, a nie traktować ich łącznie jako jednolitego bloku.
 • Być może najważniejszą rolą Listy postulatów będzie wprowadzenie do narracji w sferze publicznej tematów istotnych dla kraju i społeczeństwa, w miejsce emocji i wyzwisk.

Waldemar Sadowski


 

I. POSTULATY ZASADNICZE:

1.Pełne respektowanie w ustawodawstwie i polityce norm godności człowieka, dobra wspólnego i zasady pomocniczości państwa wobec samorządów i obywateli.

 

2.Naprawa sądownictwa konstytucyjnego poprzez:

a) przywrócenie dotychczasowego stanu prawnego regulującego funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego,

b) cofniecie zmian personalnych niezgodnych z konstytucją,

c) natychmiastowe opublikowanie wszystkich wyroków TK,

d) ustawowe zagwarantowanie pełnej niezależności TK od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

 

3.Wstrzymanie reformy edukacji, uruchomienie ogólnonarodowej, rzetelnej dyskusji nad zmianami, opartymi o propozycje ekspertów, a następnie przeprowadzenie referendum.

 

4.Zaniechanie działań władzy uderzających w prawa kobiet oraz ustawowe zrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach w tych samych przedsiębiorstwach i instytucjach.

 

5.Zatrzymanie nadmiernego zadłużania państwa i wstrzymanie działań niszczących dobro wspólne jakim jest polska gospodarka.

 

6.Przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego, w tym:

a) uruchomienie realnych działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza związkami rakotwórczymi i skażenie wód gruntowych,

b) wstrzymanie przejęcia samorządowych funduszy ochrony środowiska przez władzę centralną,

c) powstrzymanie rabunkowej gospodarki leśnej, w tym wstrzymanie karczowania Puszczy Białowieskiej,

d) ograniczenie praw myśliwych do zabijania zwierząt,

e) uruchomienie działań przeciwdziałających znęcaniu się nad zwierzętami.

 

7. Powrót do wspólnotowej, europejskiej polityki zagranicznej opartej na dialogu i aktywne pogłębianie integracji europejskiej jako istotnego czynnika polskiej racji stanu.

 

8. Uniezależnienie mediów publicznych od wpływu partii politycznych, władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz oddanie kontroli nad nimi społeczeństwu obywatelskiemu.

 

9. Zachowanie autonomii organizacji pozarządowych.

 

10.Przestrzeganie zasady rozdziału kościoła od państwa i rozpoczęcie dyskusji narodowej nad renegocjacją konkordatu w celu ograniczenia nieuprawnionej ingerencji kościoła w sprawy państwa.

 

11. Odrzucenie nowej ustawy o zgromadzeniach i pozostanie przy dotychczasowej regulacji.

 

12. Przywrócenie niezależności prokuratury od rządu.

 

13. Wstrzymanie prób uzależnienia sądów od władzy wykonawczej.

 

 

 

II. POSTULATY UZUPEŁNIAJĄCE

 

USTRÓJ

14. Likwidacja przywilejów partii politycznych, w tym:

a) wprowadzenie zakazu zatrudniania członków partii w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych,

b) wprowadzenie rzetelnych konkursów przy rekrutacji na stanowiska w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych,

c) weryfikacja aktualnej praktyki zatrudniania polityków i ich rodzin w wyżej wymienionych podmiotach, Powołanie Komisji Weryfikacyjnej, która sprawdzi aktualny stan zatrudnienia członków partii i ich rodzin w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych oraz przeprowadzi nowy nabór poprzez rzetelne konkursy.

d) prywatyzacja spółek Skarbu Państwa, które stały się spółkami partyjnymi, służącymi utrzymaniu polityków i ich rodzin,

e) wprowadzenie ustawowej odpowiedzialności finansowej partii politycznych za kłamstwa i manipulacje oraz niedotrzymanie programów i obietnic wyborczych,

f) racjonalizacja finansowania partii, w tym wprowadzenie zakazu stosowania reklam przez partie.

 

15.Przywrócenie pełnej swobody obrotu ziemią rolną dla obywateli polskich.

 

16. Zagwarantowanie realnej kontroli sądowej nad działaniem służb specjalnych, w tym:

a) powrót do zasady, że inwigilacja obywateli może się odbywać wyłącznie za zgodą sądów,

b) zagwarantowanie obywatelom dostępu do informacji o działaniach służb, jeśli służby pozyskiwały ich dane telekomunikacyjne lub internetowe.

 

17. Przedstawienie rzetelnych i wiarygodnych dowodów, że głosowanie nad budżetem państwa było zgodne z prawem albo powtórzenie głosowana.

18. Wprowadzić odpowiedzialność urzędniczą za błędne decyzje lub zaniechanie działań;

 

GOSPODARKA

18. Uproszczenie i ujednolicenie systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych dla wszystkich grup zawodowych w Polsce.

19. Pozostawić podatek CIT (lub lokalny PIT) w całości do dyspozycji władz lokalnego samorządu.

20. Likwidacja przywilejów podatkowych posłów i senatorów.

21. Likwidacja przywilejów podatkowych Kościoła

22.Wprowadzenie zakazu zatrudniania w administracji, firmach i spółkach państwowych osób zajmujących kierownicze stanowiska w związkach zawodowych.

 

SPOŁECZEŃSTWO

23. Uruchomienie skutecznego programu i działań państwa przeciwstawiających się szerzeniu faszyzmu, nacjonalizmu, homofobii, ksenofobii i innym przejawom nienawiści, m. in. poprzez wprowadzenie tych elementów do programów nauczania.

24. Przeprowadzenie rozłożonej w czasie, ogólnonarodowej debaty o aborcji, która zakończy się referendum. Debata powinna odbywać się na ustalonych wcześniej zasadach, zapewniających jej rzetelny charakter.

25. Ustawowe uregulowanie związków małżeńskich osób tej samej płci i zrównanie ich z sytuacją prawną związków osób o różnej płci.

26. Uruchomienie działań państwa na płaszczyźnie międzynarodowej w celu wdrożenia strukturalnych rozwiązań problemu uchodźców.

27. Legalizacja marihuany medycznej.

28. Wstrzymanie ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej w przypadku sprzeciwu bliskich,

29. Powołania Sejmowej Komisji Śledczej w celu wyjaśnienia afery SKOK-ów.

30. Przeprowadzenie audytu dotacji unijnych i ich realizacji przez fundacje i działalność gospodarczą Rodziny Szydłów.

31. Przeprowadzenie audytu działalności biznesowej Ojca Rydzyka i Redemptorystów.

32. Przeprowadzenie audytu spółek i fundacji skupionych wokół Jarosława Kaczyńskiego, w tym spółki Srebrna.

 

EDUKACJA / KULTURA

33. Uniezależnienie instytucji kultury od ingerencji partii i państwa.

34. Wprowadzenie w szkołach lekcji filozofii zamiast lekcji religii.

35. Wprowadzenie obowiązku meldowania i podawania do publicznej wiadomości faktu zatrudniania przez partie i organy władzy tzw. troli i boty, używane w sieciach społecznościowych oraz zakazu stosowania botów, które podszywają się pod ludzi.

36.Wprowadzenie narodowego programu zwiększenia czytelnictwa w Polsce.

37. Wprowadzenie realnych i surowych kar dla mediów, w tym głównie tzw. brukowców, za kłamstwa i manipulacje, które naruszają godność człowieka.

 

 

OBRONNOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO

38. Wprowadzenie ustawowego zakazu użycia Wojsk Obrony Terytorialnej przeciwko obywatelom oraz włączenie ich do Wojsk Lądowych RP,

39. Dymisja Ministra Obrony Narodowej i przywrócenie do służby oficerów WP zmuszonych do odejścia,

40. Zaprzestanie szkalowania zlustrowanych już żołnierzy i funkcjonariuszy oraz wstrzymanie pozbawiania lub obniżania im emerytur jako praw nabytych,

41. Uruchomienie działań neutralizujących rosyjską dezinformację w Polsce.

 

 

Postulaty, których realizacja wymaga zmiany Konstytucji:

1. Do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzić:
Art.125a.
1.1 Na żądanie 300 000 obywateli poddaje się pod głosowanie Ustawy Rzeczypospolitej

Polskiej uchwalone przez parlament i podpisane przez Prezydenta.
1.2. Wynik referendum jest wiążący zgodnie z wolą większości głosujących.

 

2. Wpisanie zabezpieczeń autonomii organizacji pozarządowych do Konstytucji.

 

3. Jednoznaczne uznanie praw rodziców do wychowania i edukacji dziecka. Przyznanie państwu jedynie takich praw i obowiązków, które wynikają z zasady pomocniczości.

 

4. Ograniczenie immunitetu poselskiego, w tym wyłączenie z immunitetu przestępstw i wykroczeń drogowych.

 

5. Wprowadzenie możliwości odwołania posła/senatora/prezydenta w ściśle określonych sytuacjach poprzez referendum, czyli bezpośredniej odpowiedzialności przed wyborcami.

 

6. Ograniczenie liczby posłów oraz przekształcenie Senatu w izbę reprezentującą samorządy i organizacje pozarządowe.

7. Prokurator generalny wybierany w wyborach powszechnych, odwoływany przez większość 2/3 sejmu

8. Rzecznik praw obywatelskich wybierany w wyborach powszechnych, odwoływany przez większość 2/3 sejmu, zwiększenie jego uprawnień i budżetu.


 

Oczekujemy na dalsze propozycje i uwagi. Można je nadsyłać także tutaj: semidemo2016@gmail.com

16 komentarzy do “Lista Postulatów. Wersja z 21.01.2017 r.

 • 22 stycznia, 2017 o 23:50
  Bezpośredni odnośnik

  Przywrócenie edukacji seksualnej w szkołach ale dostosowanej do wieku przez specjalistów seksuologów a nie ideologów. Zakazanie prawne głoszenia publicznego nieprawdy niezgodnej z wiedzą naukową i medyczną odnośnie seksu i seksualności.
  Odmitologizowanie, że seks i seksualność to coś obrzydliwego, niegodnego czy niemoralnego bo masturbacja nie jest też żadnym zboczeństwem, wynaturzeniem jak się to społeczeństwu stara wmawiać przez obecnych ideologów.

  Odpowiedz
 • 23 stycznia, 2017 o 23:23
  Bezpośredni odnośnik

  Przywrócenie całkowitej niezależności i integralności Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych oraz innym tego typu komisjom zajmującym się badaniami wypadków (morskiej, kolejowej itp). Przywrócenie do Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych prawdziwych specjalistów z odpowiednią wiedzą techniczną, prawną etc. np Pan Macieja Laska. Zakaz politycznych nadań oraz ingerowania w proces przebiegu badań ale i również późniejszych wniosków.

  Odpowiedz
 • 24 stycznia, 2017 o 08:45
  Bezpośredni odnośnik

  Autonomia podatkowa samorządów w kształtowaniu polityki podatkowej (likwidacja oblogatoryjnych zwolnień ustawowych a umożliwienie gminom samodzielnego wprowadzania zwolnień podatkowych zgodnych z interesem społeczności lokalnych).

  Odpowiedz
 • 24 stycznia, 2017 o 08:45
  Bezpośredni odnośnik

  Ustawa o związkach partnerskich wraz ze zmianą przepisów prawa cywilnego, rodzinnego, o pomocy społecznej, podatkowego.

  Odpowiedz
 • 24 stycznia, 2017 o 08:46
  Bezpośredni odnośnik

  Kadencyjność posłów i senatorów – mandat posła lub senatora nie może pełnić więcej niż dwie kadencje. Pełnienie mandatu dwie kadencje wyklucza możliwość objęcia mandatu poselskiego lub senatorskiego.

  Odpowiedz
 • 24 stycznia, 2017 o 08:48
  Bezpośredni odnośnik

  Nie można łączyć mandatu posła lub senatora ze stanowiskiem prezesa rady ministrów, ministra, sekretarzy stanu w ministerstwach, dyrektorów gabinetów politycznych ministerstw, ministra w Kancelarii Prezydenta, doradcy prezesa Rady Ministrów i doradcy Prezydenta.

  Odpowiedz
 • 26 stycznia, 2017 o 12:44
  Bezpośredni odnośnik

  do ustawy emerytalnej wprowadzić zapis: Gdy jedno z małżonków/partnerów nie pracuje bo wychowuje dzieci lub gdy nie ma dzieci a prowadzi dom to składki emerytalne pracującego małżonka lub partnera/partnerki będą przez okres pozostawania bez pracy dzielone równo na małżonków/partnerów i okres ten będzie zaliczał się równo do emerytury obydwojga.

  Odpowiedz
 • 27 stycznia, 2017 o 13:49
  Bezpośredni odnośnik

  Na wstępie – jest błąd w numeracji. Nr 18 powtarza się dwa razy.
  Następnie – w poprzednich postulatach – z 17.01.2017 – jest ciekawa polemika pomiędzy Pawłem Kasprzakiem a Waldemarem Sadowskim (WS) – warta przeczytania. Daje do myślenia i spojrzenia z innej strony na różne aspekty. Oby było takich polemik więcej.
  Ponadto – prośba do Waldemara Sadowskiego lub innych zarządzających – uwagi przesyłane na maila dobrze byłoby tu opisać. Byłaby to wiedza dla innych oraz dodatkowa informacja, żeby nie powtarzać tego samego.

  Moje uwagi do postulatów:
  pkt 10. – dot. zakazu ingerencji kościoła w sprawy państwa.
  Zgadzam się z Pawłem Kasprzakiem, że Kościół ma prawo wypowiadać się w sprawach różnych (uwagi zawarte pod postulatami z 17.01.2017). To, o czym mówią i co robią inne instytucje nie jest sprawą Państwa, pod warunkiem, że Państwo ich nie finansuje.
  Nacisk zrobiłabym w odwrotną stronę – zakaz ingerencji Państwa w sprawy Kościoła, w tym zakaz uczestnictwa w kościołach urzędników państwowych oraz zakaz innych czynności państwowych (np. finansowanie, darowizny, ulgi) związanych z wiarą. Prywatnie każdy może robić, co uważa za słuszne, ale nie, jako przedstawiciel państwowy.

  pkt 18. (pierwszy) – dot. odpowiedzialności urzędniczej za błędne decyzje lub zaniechanie działań.
  Odpowiedzialność urzędnicza za błędne decyzje jest już w prawie. Za zaniechanie działań być może nie ma (chociaż zaniechanie, to też błędna decyzja). Nie wiem tylko jakich urzędników to dotyczy i jakie kary.
  Osobnym zagadnieniem, które powinno być wyraźnie zapisane, są odszkodowania dla pokrzywdzonego (np. komornik, który niesłusznie zabrał ciągnik i sprzedał). Urzędnicy powinni z własnych środków naprawiać szkody pokrzywdzonym lub mogą to finansować grupy zrzeszone, ale z własnych środków takiej grupy.
  Odszkodowania powinny także dotyczyć sędziów oraz posłów (lub ich partie, proporcjonalnie do oddanych głosów) głosujących za ustawą, która przyczynia się później do odszkodowań (ograniczenie immunitetu). Państwo powinno płacić odszkodowania tylko takie, gdzie rzeczywiście nie można ustalić winnego.
  Znowu odniosę się do uwag Pawła Kasprzaka, tj. „wywoływanie lęku przed odpowiedzialnością – nie”. Lęk przed odpowiedzialnością nie powinien być argumentem do zwolnienia z odpowiedzialności. Nie tylko urzędnicy państwowi mają odpowiedzialność za swoje działania. Każdy, kto podejmuje pracę związaną z odpowiedzialnością, robi to świadomie i na to się godzi lub nie podejmuje takiej pracy. Raczej skupiłabym się na tych przepisach, które powodują ten lęk. To w nich tkwi jakiś problem, być może niewłaściwie lub niejasno napisane (np. zamówienia publiczne, gdzie podstawowym kryterium jest najniższa cena, co uważam za wielki błąd).

  pkt 18 (drugi) – dot. ubezpieczeń społecznych.
  Dla działalności gospodarczej, gdzie podatnik rozlicza się na podstawie dochodu, powinien płacić składki ZUS takie, jak pracownik, czyli od dochodu. Jedno założenie, w przypadku braku dochodu podstawą do składek jest kwota minimalnego dochodu, którą płaci się jako zaliczkę na poczet przyszłego dochodu do rozliczenia w przeciągu 2 lat.

  pkt 34 – dot. lekcji filozofii zamiast religii.
  We wczesnych klasach filozofia może być zbyt trudna, więc proponuję na ten okres lekcję etyki.
  Religia w szkołach publicznych powinna być usunięta w ogóle z lekcji, chyba że, jako zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, gdzie szkoła wynajmuje salę kościołowi i rozlicza się z tego wynajmu z właściwym dla niej urzędem, tak jak wszystkie inne wynajmy stosowane przez szkoły.

  W postulatach z 17.01.2017 pkt 33 był zapis dot. wyprowadzenia religii z przedszkoli, a obecnie zniknął. Uważam, że przedszkola publiczne powinny mieć takie same zasady, jak szkoły publiczne. Przedszkola publiczne nie są obowiązkowe, ale finansowane są ze środków publicznych, dlatego zasada niefinansowania przez Państwo powinna ich także dotyczyć.

  Dot. zmian w Konstytucji:
  Konstytucja jako nadrzędne prawo RP powinna być akceptowana przez Naród, czyli wszystkie zmiany w konstytucji powinny być akceptowane poprzez referendum, a nie tylko przez sejm (art.235).

  W Konstytucji ustanowione są różne organy władzy (np. sądy , TK, TS, prokuratura, RPO, KRRiT, NIK), które mają być niezależne od siebie lub wzajemnie się kontrolować, tak więc ustawy ich dotyczące nie powinny być ustanawiane tylko i wyłącznie przez sejm. Tu także powinny być większe zabezpieczenia (do przemyślenia, w jaki sposób).
  Pkt 7 i 8 coś już wnosi.

  TK i TS powinno być jasno określone, czy to są też sądy, czy nie i czy przepisy dot. sędziów obejmują także TK i TS.

  W TK i TS powinny być instancje odwoławcze, tak jak w sądach powszechnych,
  W odwołaniach (dot. sądów oraz TK i TS) nie może być ten sam skład, który poprzednio sądził.

  W Konstytucji powinno być więcej zapisów dot. wyborów, które bardziej wyjaśniają sposób dokonania wyborów.
  Art. 96 i 97 mówią, że wybory do sejmu i senatu są równe, bezpośrednie i proporcjonalne.
  Ordynacja wyborcza (zbiór ustaw) natomiast ustala okręgi wyborcze wg uznanych przez sejm zasad, a to już komplikuje powyższą zasadę, na co nie mamy żadnego wpływu.
  Powinien też być określony próg wejścia do sejmu (wg mnie, powinien być zmniejszony lub zniesiony).

  W pkt 4 postulatów zapisane jest ograniczenie immunitetu.
  Powinien być określony zakres immunitetu (jaki zakres – do przemyślenia).

  Sejm ustanawia obywatelom prawa, obowiązki i konsekwencje, a obywatele lub inne (przez obywateli wyznaczone w Konstytucji) szerokie, niezależne gremia powinni ustanawiać to samo dla sejmu.
  Odpowiedzialność za działania powinno dotyczyć każdego, dlatego w Konstytucji powinien być zmieniony art.105 pkt 1 i pkt 2 (oraz inne zapisy z tym związane), który brzmi:
  art105.1.”Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.”
  2.”Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.”
  Przedstawiam to także do przemyślenia (w tym ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

  Na koniec mam pytanie: jak długo będą wersje robocze oraz komu i w jakiej formie zostaną te postulaty przedstawione?

  Odpowiedz
 • 29 stycznia, 2017 o 20:07
  Bezpośredni odnośnik

  Zlikwidować RTV państwowe (i abonament) – informacje, które organy państwowe zamierzają nadać poprzez środki masowego przekazu, podlegają opłacie na zasadach wolnorynkowych.
  Informacje szczególnie ważne (żałoba narodowa, ogłoszenie stanu wyjątkowego itp.) stacje telewizyjne i radiowe mają obowiązek nadać – także za opłatą.
  Informacje kłamliwe i manipulacje podlegają karze.

  Odpowiedz
 • 29 stycznia, 2017 o 22:33
  Bezpośredni odnośnik

  18 punkt uważam za niezwykle wartościowy który mógłby się istotnie przyczynić do większej przejrzystości ale przede wszystkim skuteczności ściągania w ogóle podatków i tym samym rozwiązaniem istotnej choroby naszego państwa. Niemniej w obecnej rzeczywistości uważam, że jest zupełnie abstrakcyjny ze względu na olbrzymi stopień skomplikowania obecnego systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Zresztą musiało by to się wiązać z likwidacją wielu przywilejów przez różne grupy zawodowe co by się wiązało ze znacznym oporem społecznym. Niestety partykularne przywileje grup społecznych biorą górę nad dobrem ogółu społeczeństwa. Zresztą sądzę, że ten problem dotyczy większości przedstawionych tematów czy problemów.

  Odpowiedz
 • 29 stycznia, 2017 o 22:35
  Bezpośredni odnośnik

  Oczywiście chodzi o punkt 19 dotyczący uproszczenia i ujednolicenia systemu podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

  Odpowiedz
 • 30 stycznia, 2017 o 16:56
  Bezpośredni odnośnik

  Niektóre postulaty, wcześniej napisane przeze mnie oraz te, które są poniżej dotyczą dużej przebudowy naszego Państwa i wiem, że teraz nie są możliwe do realizacji. Nie mniej piszę o nich, ponieważ uważam, że powinn0 się o nich głośno mówić i wypracować wspólne stanowisko tego, co chcemy i co uważamy za słuszne.
  Od przyszłych kandydatów (partii) do sejmu powinniśmy żądać i oczekiwać właśnie takich zmian w prawie, jakie tutaj możemy ustalić. Jak nie będziemy żądać systemowych zmian, to przywrócenie do „stanu poprzedniego” zawsze może być zburzone innymi kontrowersyjnymi zmianami.
  Może warto byłoby podzielić postulaty na te, które teraz lub najpierw trzeba zrobić oraz te, których realizację oczekujemy w późniejszym czasie, ale w okresie następnej kadencji.

  Moje propozycje zmian:
  1. Vacatio legis obowiązkowe dla wszystkich ustaw.

  2. Postulaty dot. zmian w Konstytucji (w sprawie referendum):
  Zmiana treści art. 125:
  1) ust. 1. – zamienić na: „Dla wszystkich praw już ustanowionych oraz zmian prawnych dopiero tworzonych można przeprowadzać referendum ogólnokrajowe.”
  2) ust. 2. – dopisać zdanie: „Referendum ogólnokrajowe przeprowadza się na żądanie 300.000 obywateli.” (zamiast pkt1 postulatów dot. zmian w Konstytucji.)
  ust. 3. dopisać: ” i ma największą ważność, ponad wszystkimi innymi prawami.”

  Zmiana treści art. 235:
  1) ust.1. – do treści ” Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej” dopisać: „,a także 100.000 obywateli”.
  2) ust. 6. – zamienić na: ” Marszałek Sejmu zarządza przeprowadzenie referendum zatwierdzającego w ciągu 60 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat.
  Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących, a udział w niej wzięło więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.”

  Odpowiedz
 • 30 stycznia, 2017 o 20:11
  Bezpośredni odnośnik

  Proponuję zmianę w Konstytucji dot. głosowania nad ustawami.
  W art.120. po słowach: „Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,” dopisać: „przy zachowaniu proporcjonalności osób wybranych dla każdej partii”

  Odpowiedz
 • 31 stycznia, 2017 o 22:39
  Bezpośredni odnośnik

  Wydaje się być straszną naiwnością, wiara w rządzenie Polską poprzez referenda. Oczywiście sam zamysł czy istota referendum jest niezwykle szlachetna i wartościowa tylko w moim przekonaniu zupełnie nie przekładalna na Polską rzeczywistość. Obecnie zasadnicza część społeczeństwa w ogóle nie myśli w kategoriach racji ogółu społeczeństwa tylko zwykle w kategoriach partykularnych zysków i strat jakiś wąskich grup społecznych. Najpierw wydaje się, że trzeba z(od)budować poczucie odpowiedzialności pośród obywateli za swój kraj. Niestety na chwilę obecną nie widzę zupełnie takiej możliwości gdzie w dyskusji politycznej stosuje się po jednej stronie przede wszystkim inwektywy, epitety a nie merytoryczne argumenty. W związku z tym postulowanie dziś o tym aby poprzez referenda można było podejmować różne decyzje ważne dla kraju wydaje mi się całkowitym nieporozumieniem. Trzeba przy tym również pamiętać, że jak się zmienia prawo i dostosuje do tych postulatów to te samo prawo będzie mieć przyszła opozycja polityczna i zebranie 300tys. głosów pod wnioskiem o referendum wśród swoich zwolenników nie jest to już takie trudne. To może i na pewno znacząco utrudni przeprowadzanie ważnych, czasem trudnych i koniecznych reform. Niech świetnym przykładem będzie choćby reforma górnictwa czy emerytalna. Nie liczyłbym na to, że w dzisiejszej rzeczywistości znajdziemy istotne poparcie dla zreformowania górnictwa bo wiąże się to ze zwalnianiem zatrudnienia i uwolnieniem cen za węgiel wydobywany w polskich kopalniach.
  Warto przy tej okazji przypomnieć, że poprzednia władza PO i PiS przez to, że przeważnie ustawy przechodziły cały proces legislacyjny zgodnie z przyjętymi procedurami często ostatecznie miały zupełnie inny kształt po różnych oporach społecznych. Jest to też jeden z przyczynków do tego, że obietnice koalicji nie zostały spełnione, a część elektoratu PO była po tych rządach zwyczajnie rozczarowana.
  Ja również rozumiem, że pośród polityków ale i takich organizacji jak wy walczących o jakieś szlachetne cele wypadało by przyjąć, że w Polsce obywatele są tylko mądrzy i wybierają tylko mądrze ale niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. W rzeczywistość każde społeczeństwo składa się w przeważającej większości z osób dość ułomnych intelektualnie co często się zresztą uwidacznia o walkę krótkowzroczną o własne partykularne cele. Nie chce nikogo przy tym obrazić ale część celów czy ideii Obywateli RP jest przeintelektualizowane i nie ma prawa trafić do jakieś istotnej większości.
  Jak to przy okazji innej dyskusji jeden z was napisał należało by to skrócić i przetłumaczyć na jęz. polski.

  Odpowiedz
 • 1 lutego, 2017 o 00:11
  Bezpośredni odnośnik

  Nikt z nas pewnie nie przewidywał, że obecna sytuacja polityczna ale przede wszystkim prawna nabierze takiego oblicza jak jest obecnie w naszym kraju. Wydaje mi się, że mało kto spodziewał się, że można tak gwałcić konstytucje czy w ogóle prawo i widać historia lubi się powtarzać, że nic nie jest zagwarantowane raz na zawsze. Wydaje mi się, że powinno się wpisać do konstytucji kiedyś w przyszłości rygorystyczne warunki wybieranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego ale jednocześnie dać uprawnienia które by umożliwiały rozwiązanie parlamentu czy postawienie prezydenta przed trybunałem stanu. Wydaje mi się to karygodne, że w tak jawny sposób można zwyczajnie łamać prawo pomimo krytyki i sprzeciwu praktycznie wszystkich środowisk prawniczych i nie ma żadnej instytucji która mogła by się temu skutecznie przeciwstawić. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają i tak olbrzymią władzę w imieniu narodu to niech stoją na straży tego aby władza ustawodawcza czy wykonawcza przestrzegała tego prawa. Każda władza ma obowiązek zalecenia czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego wykonywać i jeśli w określonym czasie tego nie zrobi to jest powód aby tą władzę zmienić.

  Odpowiedz
 • 3 lutego, 2017 o 08:46
  Bezpośredni odnośnik

  Oczywiście w poście 31.01.217 powinno być „że poprzednia władza PO i PSL”.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *