Lista Postulatów. Wersja z 03.02.2017 r

 

Przedstawiamy poniżej ROBOCZĄ Listę Postulatów społeczeństwa obywatelskiego - po uwzględnieniu kolejnej serii uwag i komentarzy. 

[UWAGI I WYJAŚNIENIA: 

- Projekt zainicjowany został w ramach ruchu Obywatele RP; w tworzeniu projektu biorą udział także osoby anonimowe. 
- Postulaty znajdujące się na tej liście skierowane są przede wszystkim do wyborców i partii politycznych. 
- Postulaty nie są gotowymi rozwiązaniami; oczekujemy, że na ich podstawie politycy we współpracy z ekspertami opracują szczegółowe propozycje, które znajdą się w programach wyborczych.
- Postulaty tworzone są w formie crowdsourcingu, są efektem pracy grupowej, i własnością publiczną.
- Postulaty dotyczą głównie naprawy systemu, a więc naprawy tego, co zepsuł PiS i tego, co źle działało przed PiS-em; nie dotyczą sfery redystrybucji dochodu i spraw socjalnych. 
- Być może najważniejszą rolą Listy postulatów będzie wprowadzenie do narracji w sferze publicznej tematów istotnych dla kraju i społeczeństwa, w miejsce emocji i wyzwisk.I. POSTULATY ZASADNICZE:

1. Pełne respektowanie w ustawodawstwie i polityce norm godności człowieka, dobra wspólnego i zasady pomocniczości państwa wobec samorządów i obywateli.

2. Naprawa sądownictwa konstytucyjnego poprzez:
a) przywrócenie dotychczasowego stanu prawnego regulującego funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, 
b) cofniecie zmian personalnych niezgodnych z konstytucją,
c) natychmiastowe opublikowanie wszystkich wyroków TK, 
d) ustawowe zagwarantowanie pełnej niezależności TK od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

3. Wstrzymanie reformy edukacji, uruchomienie ogólnonarodowej, rzetelnej dyskusji nad zmianami, opartymi o propozycje ekspertów, a następnie przeprowadzenie referendum.

4. Zaniechanie działań władzy uderzających w prawa kobiet oraz ustawowe zrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach w tych samych przedsiębiorstwach i instytucjach.

5. Zatrzymanie nadmiernego zadłużania państwa i wstrzymanie działań niszczących dobro wspólne jakim jest polska gospodarka.

6. Przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego, w tym:
a) uruchomienie realnych działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza związkami rakotwórczymi i skażenie wód gruntowych, 
b) wstrzymanie przejęcia samorządowych funduszy ochrony środowiska przez władzę centralną,
c) powstrzymanie rabunkowej gospodarki leśnej, w tym wstrzymanie karczowania Puszczy Białowieskiej, 
d) ograniczenie praw myśliwych do zabijania zwierząt, 
e) uruchomienie działań przeciwdziałających znęcaniu się nad zwierzętami.


7. Powrót do wspólnotowej, europejskiej polityki zagranicznej opartej na dialogu i aktywne pogłębianie integracji europejskiej jako istotnego czynnika polskiej racji stanu.

8. Uniezależnienie mediów publicznych od wpływu partii politycznych, władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz oddanie kontroli nad nimi społeczeństwu obywatelskiemu.

9. Zachowanie autonomii organizacji pozarządowych.

10. Przestrzeganie zasady rozdziału kościoła od państwa i rozpoczęcie dyskusji narodowej nad renegocjacją konkordatu w celu ograniczenia nieuprawnionej ingerencji kościoła w sprawy państwa.

11. Odrzucenie nowej ustawy o zgromadzeniach i pozostanie przy dotychczasowej regulacji.

12. Przywrócenie niezależności prokuratury od rządu.

13. Wstrzymanie prób uzależnienia sądów od władzy wykonawczej.II. POSTULATY UZUPEŁNIAJĄCE

USTRÓJ

14. Likwidacja przywilejów partii politycznych, w tym:
a) wprowadzenie zakazu zatrudniania członków partii w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych,
b) wprowadzenie rzetelnych konkursów przy rekrutacji na stanowiska w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych,
c) weryfikacja aktualnej praktyki zatrudniania polityków i ich rodzin w wyżej wymienionych podmiotach, Powołanie Komisji Weryfikacyjnej, która sprawdzi aktualny stan zatrudnienia członków partii i ich rodzin w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych oraz przeprowadzi nowy nabór poprzez rzetelne konkursy.
d) prywatyzacja spółek Skarbu Państwa, które stały się spółkami partyjnymi, służącymi utrzymaniu polityków i ich rodzin,
e) wprowadzenie ustawowej odpowiedzialności finansowej partii politycznych za kłamstwa i manipulacje oraz niedotrzymanie programów i obietnic wyborczych,
f) racjonalizacja finansowania partii, w tym wprowadzenie zakazu stosowania reklam przez partie.


15. Przywrócenie pełnej swobody obrotu ziemią rolną dla obywateli polskich.


16. Zagwarantowanie realnej kontroli sądowej nad działaniem służb specjalnych, w tym:
a) powrót do zasady, że inwigilacja obywateli może się odbywać wyłącznie za zgodą sądów,
b) zagwarantowanie obywatelom dostępu do informacji o działaniach służb, jeśli służby pozyskiwały ich dane telekomunikacyjne lub internetowe. 

17. Przedstawienie rzetelnych i wiarygodnych dowodów, że głosowanie nad budżetem państwa było zgodne z prawem albo powtórzenie głosowana.
18. Wprowadzić realną odpowiedzialność urzędniczą za błędne decyzje lub zaniechanie działań; 

GOSPODARKA

19. Uproszczenie i ujednolicenie systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych dla wszystkich grup zawodowych w Polsce.

20. Pozostawić podatek CIT (lub lokalny PIT) w całości do dyspozycji władz lokalnego samorządu.

21. Likwidacja przywilejów podatkowych posłów i senatorów.

22. Likwidacja przywilejów podatkowych Kościoła 

23. Wprowadzenie zakazu zatrudniania w administracji, firmach i spółkach państwowych osób zajmujących kierownicze stanowiska w związkach zawodowych.

SPOŁECZEŃSTWO

24. Uruchomienie skutecznego programu i działań państwa przeciwstawiających się szerzeniu faszyzmu, nacjonalizmu, homofobii, ksenofobii i innym przejawom nienawiści, m. in. poprzez wprowadzenie tych elementów do programów nauczania.

25. Przeprowadzenie rozłożonej w czasie, ogólnonarodowej debaty o aborcji, która zakończy się referendum. Debata powinna odbywać się na ustalonych wcześniej zasadach, zapewniających jej rzetelny charakter.

26. Ustawowe uregulowanie związków małżeńskich osób tej samej płci i zrównanie ich z sytuacją prawną związków osób o różnej płci wraz ze zmianą przepisów prawa cywilnego, rodzinnego, o pomocy społecznej i podatkowego. 

27. Wprowadzenie zasady: gdy jedno z małżonków lub partnerów nie pracuje, gdyż wychowuje dzieci, to składki emerytalne pracującego małżonka lub partnera/partnerki będą przez okres pozostawania bez pracy dzielone równo na małżonków lub partnerów i okres ten będzie zaliczany do emerytury obydwojga. 

28. Uruchomienie działań państwa na płaszczyźnie międzynarodowej w celu wdrożenia strukturalnych rozwiązań problemu uchodźców.

29. Legalizacja marihuany wykorzystywanej do celów medycznych.

30. Wstrzymanie ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej w przypadku sprzeciwu bliskich,

31. Powołania Sejmowej Komisji Śledczej w celu wyjaśnienia afery SKOKów. 

32. Przeprowadzenie audytu dotacji unijnych i ich realizacji przez fundacje i działalność gospodarczą Rodziny Szydłów.

33. Przeprowadzenie audytu działalności biznesowej Ojca Rydzyka i Redemptorystów.

34. Przeprowadzenie audytu spółek i fundacji skupionych wokół Jarosława Kaczyńskiego, w tym spółki Srebrna. 

35. Likwidacja sejmowej Komisji Smoleńskiej.

EDUKACJA / KULTURA

36. Uniezależnienie instytucji kultury od ingerencji partii i państwa.

37. Wprowadzenie w szkołach lekcji filozofii zamiast lekcji religii.

38. Wprowadzenie obowiązku meldowania i podawania do publicznej wiadomości faktu zatrudniania przez partie i organy władzy tzw. troli i boty, używane w sieciach społecznościowych oraz zakazu stosowania botów, które podszywają się pod ludzi.

39. Wprowadzenie narodowego programu zwiększenia czytelnictwa w Polsce.

40. Wprowadzenie realnych i surowych kar dla mediów, w tym głównie tzw. brukowców, za kłamstwa i manipulacje, które naruszają godność człowieka.

41. Przywrócenie edukacji seksualnej w szkołach, prowadzonej przez specjalistów seksuologów, ale dostosowanej do wieku uczniów.

OBRONNOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO

42. Wprowadzenie ustawowego zakazu użycia Wojsk Obrony Terytorialnej przeciwko obywatelom oraz włączenie ich do Wojsk Lądowych RP,

43. Dymisja Ministra Obrony Narodowej i przywrócenie do służby oficerów WP zmuszonych do odejścia,

44. Zaprzestanie szkalowania zlustrowanych już żołnierzy i funkcjonariuszy oraz wstrzymanie pozbawiania lub obniżania im emerytur jako praw nabytych,

45. Uruchomienie działań neutralizujących rosyjską dezinformację w Polsce.

46. Zagwarantowanie niezależności Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych oraz innych tego typu komisji zajmujących się badaniami wypadków i katastrof. Przywrócenie do pracy zwolnionych ekspertów.

Postulaty, których realizacja wymaga zmiany Konstytucji:

1. Do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzić:
     Art.125a.
     1.1 Na żądanie 300 000 obywateli poddaje się pod głosowanie Ustawy Rzeczypospolitej
        Polskiej uchwalone przez parlament i podpisane przez Prezydenta.
      1.2. Wynik referendum jest wiążący zgodnie z wolą większości głosujących. 

2. Wpisanie zabezpieczeń autonomii organizacji pozarządowych do Konstytucji.

3. Jednoznaczne uznanie praw rodziców do wychowania i edukacji dziecka. Przyznanie państwu jedynie takich praw i obowiązków, które wynikają z zasady pomocniczości. 


4. Ograniczenie immunitetu poselskiego, w tym wyłączenie z immunitetu przestępstw i wykroczeń drogowych.

5. Wprowadzenie możliwości odwołania posła/senatora/prezydenta w ściśle określonych sytuacjach poprzez referendum, czyli bezpośredniej odpowiedzialności przed wyborcami. 

6. Ograniczenie liczby posłów oraz przekształcenie Senatu w izbę reprezentującą samorządy i organizacje pozarządowe.

7. Prokurator generalny wybierany w wyborach powszechnych, odwoływany przez większość 2/3 sejmu

8. Rzecznik praw obywatelskich wybierany w wyborach powszechnych, odwoływany przez większość 2/3 sejmu, zwiększenie jego uprawnień i budżetu.

9. Wprowadzenie autonomii samorządów w kształtowaniu lokalnej polityki podatkowej

10. Ograniczenie kadencji posłów, senatorów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów do 2.

11. Wprowadzenie zakazu łączenia mandatu posła lub senatora ze stanowiskiem prezesa rady ministrów, ministra, sekretarzy stanu w ministerstwach, dyrektorów gabinetów politycznych ministerstw, ministra w kancelarii prezydenta, doradcy prezesa rady ministrów i doradcy prezydenta. 

12. Zmiany Konstytucji RP powinny być akceptowane poprzez referendum, a nie tylko przez Sejm.

13. Wprowadzenie procedury umożliwiającej przeprowadzenie impeachmentu w przypadku łamania Konstytucji RP przez Prezydenta.

14. Przeprowadzenie publicznej debaty nad zmianą pozycji ustrojowej Prezydenta RP i przeprowadzenie w tej sprawie referendum:
  a. ograniczenie roli Prezydenta do funkcji reprezentacyjnych i jego wybór przez Parlament,
  albo
  b. wprowadzenie systemu prezydenckiego, wraz z pełną odpowiedzialnością za władzę
   wykonawczą i pozostawienie wyborów powszechnych Prezydenta.

15. Przeprowadzanie wyborów połowy Posłów co 2 lata i likwidacja zasady dyskontynuacji prac Sejmu po każdych wyborach.

Oczekujemy na dalsze propozycje i uwagi. Można je nadsyłać także tutaj: semidemo2016@gmail.com

 

Artykuł o programie i postuatach: „Impresje programowe i postulaty”

 

8 komentarzy do “Lista Postulatów. Wersja z 03.02.2017 r

 • 7 lutego, 2017 o 09:14
  Bezpośredni odnośnik

  Podpisuję się obiema rękoma pod postulatami Obywateli RP ,są one tożsame z moim postrzeganiem polskiej polityki.

  Odpowiedz
 • 25 marca, 2017 o 21:18
  Bezpośredni odnośnik

  Z wieloma postulatami trudno się niezgodzić. Ponad wszystko brakuje mi czegoś nadrzędnego. Otóż wiadomo, że nad obecną władzą ciążą uzasadnione zarzutu łamania prawa. Zatem dlaczego nie postawić osoby odpowiedzialne przed Trybunałem Stanu ? Ano dlatego bo … . No właśnie dlaczego? Bo jest to obecnie instytucja zależna politycznie czyli marionetkowa (i zawsze taka była). A zatem nie spełnia swojej roli – bo w takim kształcie jest to niemożliwe. Możemy dywagować nad wieloma mniej lub bardziej słusznymi postulatami, ale co jeśli ktoś zdecyduje, że nie ma ochoty podporządkować się pod czyjeś wyobrażenie państwa prawa – tak jak to się dzieje obecnie. Ano nic. I żadna manifestacja tego nie zmieni (można się oczywiście łudzić).
  Chciałbym dorzucić własny „kamyczek” do Waszych postulatów i wnosić o rozważenie głębokiej i wszechstronnej reformy Trybunału Stanu jako niezależnego organu nadzoru.

  Odpowiedz
 • 17 kwietnia, 2017 o 12:21
  Bezpośredni odnośnik

  1. Do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzić:
  Art.125a.
  1.1 Na żądanie 300 000 obywateli poddaje się pod głosowanie Ustawy Rzeczypospolitej
  Polskiej uchwalone przez parlament i podpisane przez Prezydenta.
  1.2. Wynik referendum jest wiążący zgodnie z wolą większości głosujących.

  A nie jest to najprostsza droga do państwa wyznaniowego, albo dowolnej zmiany wg uznania filii korporacji z Watykanu. 300 tys. zbierają po mszy w jedną niedzielę. Nawet mają chyba takie in blanco.

  Odpowiedz
  • 27 kwietnia, 2017 o 12:19
   Bezpośredni odnośnik

   Zdecydowanie zgadzam się z tą argumentacją. Przecież są sprawy, w których wymagana jest wiedza specjalistyczna poparta głęboką analizą. Trudno zatem opierać się w takim przypadku na woli „ludu”. Przecież w takiej sytuacji opinia kształtowana jest na podstawie zaufania do opinii tej bądź innej osoby (najczęściej polityka). Gdzie tu zatem miejsce na racjonalne decyzje/głos ? Bo komuś się coś wydaje ?

   Odpowiedz
 • 14 lipca, 2017 o 06:55
  Bezpośredni odnośnik

  Ponieważ jest zwolennikiem ruchów pro obywatelskich – nie mylić z ruchem Kukiz – przedstawię kilka propozycji, jak [według mnie] powinno to wyglądać. [Niestety kolejność jest dość przypadkowa, za co z góry przepraszam.]
  1. Patrząc na bieżącą pracy naszych organów typu Sejm, Rząd – na pewno powinniśmy dążyć do całkowitego oddzielenia władzy ustawodawczej od wykonawczej. Mówiąc w skrócie, zakazać jednoczesnego sprawowania funkcji ustawodawczej oraz wykonawczej, ponieważ większość osób nie potrafi połączyć owych zadań i nigdzie nie jest dobrym pracownikiem, który skupia się na swoim zadaniu. Najwyższa pora to przerwać…
  2. Skoro jesteśmy przy Sejmie, postuluje wprowadzenie wieku emerytalnego dla posłów, tak samo jak to jest w innych dziedzinach życia. [Po osiągnięciu wieku, poseł automatycznie przechodzi na emeryturę, bez prawa do prolongaty tego terminu. Oczywiście może dalej działać w polityce, samorządach oraz Senacie.] Uzasadnieniem jest stwierdzenie, iż nasz kraj ma być dla młodych ludzi, którzy mają w nim mieszkać a nie starych pryków którzy chcą urządzać życie młodych według swoich widzimisię. Sprawa druga – nie każdy człowiek potrafi do końca życia zachować zdolności analityczne oraz zdrowotne, itd.
  3. Najważniejszym aktem prawa jest Konstytucja, która nie jest własnością posłów ale ogółu obywateli, dlatego uważam, że wszelkie proponowane w niej zmiany [nawet przesunięcie przecinka] powinny się odbywać na zasadach referendum ogólnopolskiemu a nie woli większości polityków w Sejmie.
  4. Konstytucja RP jako akt prawa jest ważniejsza od ustaw sejmowych – co wykorzystuję do swoich bieżących celów aktualnie rządzący.
  5. Uważam, że w miarę możliwości należy odsunąć polityków od wpływu na mediów państwowe, spółek państwa oraz Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, itd. Należy jednak zrobić to zgodnie z prawem i dokonywać zmian bez łamanie prawa. Np. odsunąć polityków od wyboru do takich instytucji swoich przedstawicieli. Osoby do objęcia tych funkcji, które są często zwieńczeniem ich osobistych karier powinny być gremia środowiskowe, typu Stowarzyszenia Prawników, Rektorzy wyższych uczelni prawniczych, organizacji poza rządowych. Rola posłów powinna być ograniczona do wyboru jednego z przedstawionych kandydatur, a Prezydent powinien odebrać od nominowanej osoby przysięgę.
  6. Zakaz podpisywania wszelkich uchwał przez Prezydenta [każdego] w godzinach nocnych, poza przypadkami wyjątkowymi typu wojna, lub inne zagrożenie. Dotyczy to także przyznawania nominacji, odbieraniu przysięg, ponieważ te uroczystości powinny być symbolem uznania dla osób nominowanych a nie działaniem tajemnym i tajemniczym.
  7. Powiązać wynagrodzenie z wypracowaniem zysku w przedsiębiorstwach typu spółki państwowe, samorządowe, itd. [optymalne rozwiązanie według mnie to pensja kadry kierowniczej w wysokości średniej krajowej, plus {kwartalne, półroczne, roczne} premie z zysku. Dość płacenia za funkcje, a nie za efektywność wyników finansowych. Takie rozwiązanie powinno dotyczyć także Rad Nadzorczych. [zaraz pojawi się argument, że nikt nie będzie chciał pracować na takich warunkach, a więc trudno, niech owo specjaliści od niczego idą pracować na swoje lub tam gdzie ktoś inny ich zatrudni – ich wola. Dość płacenia za nic.]
  8. Zakaz finansowania partii z budżetu państwa i zwrotów funduszów wyborczych. Jesteśmy za biedni na takie rozwiązanie, które i tak nie chroni obywateli od nadużyć popełnianych przez polityków. Partia której zostanie udowodnione działanie sprzeczne z etyką [np. lobbing na rzecz pewnych rozwiązań niezgodnych z dobrem kraju i jego obywateli] powinna zostać rozwiązana a członkowie jej władz powinni zostać pozbawieni możliwości działania w organizacjach tego typu na okres np. 5 lat oraz przepadek całego majątku danej partii na rzecz skarbu państwa.
  9. Związki zawodowego powinny działać poza godzinami pracy i utrzymywać się ze z prowadzonej przez siebie działalności oraz ze swoich składek członkowskich. Dość utrzymywania władz związku [a często polityków] za pieniądze podatników oraz właścicieli przedsiębiorstw.
  10. Zmniejszenie biurokracji, ponieważ kraju nie utrzymają urzędnicy ale pracownicy wytwarzający produkty. Odpowiedzialność urzędników za podjęte przez siebie decyzje, łącznie z karami finansowymi. [Jeśli komuś to nie odpowiada, nie musi pracować jako urzędnik.]. Na każde złożone pismo do urzędu, jego pracownik ma obowiązek odpowiedzieć w terminie 14 – 30 dni. Brak odpowiedzi jest jednoznaczne z udzieleniem zgody przez ów urząd.
  11. Prawdziwy rozdział Kościoła od Państwa, a nie wyłącznie wirtualny.
  12. Patrząc na to co się teraz dzieje… Absolutnie rozdzielić funkcję prokuraturę od ministra Niesprawiedliwości i Wydawania Poleceń.
  13. Wszelkie naużywanie prawa i władzy, powinno się kończyć postawienie winnego przed niezależnym sądem.
  14. Urzędnicy państwowi, typu ministrowie, prezesi spółek państwowych powinni odpowiadać za swoje nominacje oraz nepotyzm, do zakazu sprawowania funkcji urzędniczych.
  15. Wszelkie nominacje na stanowiska w spółkach państwa, powinny się odbywać na zasadach konkursów i jawnie.
  16. Ograniczenie immunitetów dla posłów, sędziów, prokuratorów. Sprawy przekroczenia prawa ruchu drogowego, finansowego, skarbowego, itd., powinny zostać wycofane – bo tego nie powinny dotyczyć immunitety.
  17. Ograniczenie roli polityków do stanowienia zasad prawa i rozważenie możliwości konsultowania ustaw nad którymi aktualnie pracują z sędziami lub specjalistami TK, bo gdzie jest sens aby zajmowali i tracili czas na ustawach które nie są zgodne z Konstytucją. Nie widzę sensu pracy nad tym, co i tak zostanie zakwestionowane.

  I można tak wiele, ale ktoś musiałby się nad tym pochylić z prawnikami i ubrać to w sensowny sposób. Poza tym tylko zaproszenie do dyskusji o naszej przyszłości, bo lepiej o tym rozmawiać teraz a nie za pięć dwunasta. Zapraszam do dyskusji…

  Odpowiedz
 • 25 lipca, 2017 o 13:57
  Bezpośredni odnośnik

  popieram w całej rozciągłości zwracając szczególną uwagę na prawa obywatelskie do poszanowania godności wszystkich grup społecznych i uznanie jako karalne napuszczanie jednych grup społecznych na inne poprzez manipulacje, kłamstwa i pomówienia.

  Odpowiedz
 • 25 lipca, 2017 o 13:57
  Bezpośredni odnośnik

  popieram w całej rozciągłości zwracając szczególną uwagę na prawa obywatelskie do poszanowania godności wszystkich grup społecznych i uznanie jako karalne napuszczanie jednych grup społecznych na inne poprzez manipulacje, kłamstwa i pomówienia.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *