Komentarz do ustawy o policji

W komentarzu do ustawy o policji, Bartłomieja Opalińskiego, Macieja Rogalskiego i Przemysława Szustakiewicza „naruszenie przepisów prawa może prowadzić do przekroczenia uprawnień, które może polegać na podjęciu działania w ramach kompetencji, ale niezgodnie z ich prawnymi uwarunkowaniami (wyr. SN z 28.11.2006 r., III KK 152/06, Legalis). W przypadku zarzucenia funkcjonariuszowi przekroczenia przez niego uprawnień czy naruszenia dyscypliny służbowej należy zawsze podać konkretny przepis, który działaniem tego funkcjonariusza został przekroczony czy też naruszony. (Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz, Ustawa o Policji – komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, str. 63).