Przesłuchać 460 posłów i 100 senatorów — nasz wniosek dowodowy

 
Pismo adwokatów reprezentujących czwórkę Obywateli RP oskarżonych o naruszenie miru domowego marszałka Kuchcińskiego

 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r.

 

Prokurator Hanna Stachowicz

Prokuratura Rejonowa Warszawa

Śródmieście w Warszawie

Ul. Krucza 38/42

00-512 Warszawa

adwokata Jacka Duboisa

ul. Świętokrzyska 18

00-052 Warszawa

adwokat Małgorzaty Jadowskiej

ul. Sandomierska 8 lok. 5

02-567 Warszawa

obrońców podejrzanych:

  1. Ewy Błaszczyk
  2. Tadeusza Jakrzewskiego
  3. Cezarego Kasprzaka
  4. Wojciecha Kinasiewicza

Sygn. Akt: PR 2 Ds. 1463.2016

Wniosek dowodowy obrońców podejrzanych

 

Działając w charakterze obrońców podejrzanych Ewy Błaszczyk, Tadeusza Jakrzewskiego, Cezarego Kasprzaka i Wojciecha Kinasiewicza (upoważnienia do obrony w aktach sprawy), na podstawie art. 167 k.p.k. wnosimy o:

  1. uznanie, że zgodnie z treścią przedstawionych naszym klientom zarzutów pokrzywdzonymi w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. są wszyscy posłowie VIII kadencji Sejmu oraz senatorowie IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym o poinformowanie ww. o przysługujących im prawach.
  1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań aktualnych czterystu sześćdziesięciu posłów Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji Sejmu, tj.:

[tu następuje lista posłów]

oraz stu senatorów Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji Senatu, tj.:

[tu lista senatorów]

w charakterze pokrzywdzonych,

na okoliczność ustalenia, czy podejrzani w dniu 30 listopada 2016 r. przebywali na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie wbrew woli posła lub senatora i czy poseł lub senator czuje się pokrzywdzony działaniem podejrzanych.

Uzasadnienie

Wszyscy podejrzani stoją pod zarzutem czynu zabronionego z art. 193 k.k., czyli naruszenia miru domowego. W dniu 30 listopada 2016 r., zgodnie z zarzutem, podejrzani mieli wedrzeć się na chroniony teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie, a następnie wbrew żądaniu Straży Marszałkowskiej, uprawnionej w ramach ochrony Sejmu do zapewnienia porządku na terenie Sejmu, terenu tego nie opuścić.

Istota przestępstwa z art. 193 k.k., tj. naruszenia miru domowego polega na działaniu wbrew woli osoby uprawnionej do dysponowania danym miejscem, przełamaniu jej woli i ingerencji w jej wolność do niezakłóconego korzystania i przebywania w miejscach wyszczególnionych w art. 193 k.k. Przedmiotem ochrony przestępstwa naruszenia miru domowego jest poszanowanie stanu spokojności osobistej uprawnionego do korzystania i przebywania w tych miejscach. Penalizacji podlega zatem zachowanie się sprzeczne z wolą uprawnionego, zakłócenie jego spokoju, poczucia ładu i stanu bezpieczeństwa w miejscach, do zajmowania których jest uprawniony.

Teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie wraz z kompleksem budynków użytkowany jest przez Sejm i Senat, składające się z posłów i senatorów. Teren i budynki sejmowe zostały oddane do dyspozycji parlamentarzystów, jako podstawowe miejsce realizacji ich obowiązków powierzonych przez Naród w wyniku demokratycznych wyborów. Parlamentarzyści w tym zakresie mają prawo w nim przebywać, ale także prawo przyjmować gości, czy odbywać z nimi spotkania. Kompleks budynków oraz przyległy do nich teren służy parlamentarzystom i w związku z ich działalnością funkcjonuje, w tym jest chroniony. W konsekwencji to spokój parlamentarzystów, poczucie bezpieczeństwa i wolność do niezakłóconego korzystania z ww. miejsc może być przedmiotem ochrony, o którym mowa w art. 193 k.k. To z kolei oznacza, że ewentualnym pokrzywdzonym przestępstwem naruszenia miru domowego mogą być jedynie posłowie i senatorowie.

W doktrynie wskazuje się, że uprawnionym w rozumieniu art. 193 k.k. jest nie tylko ten, kto lokal zajmuje lecz także osoba upoważniona przez niego do decydowania o tym, kto może przebywać w danym miejscu (sąsiad w czasie nieobecności gospodarza, dozorca, członek rodziny czy znajomy przebywający w gościnie)[1]. Straż Marszałkowska, zgdnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 o Biurze Ochrony Rządu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 z późn. Zm.), zajmuje się ochroną Sejmu i Senatu. Straż Marszałkowska może ewentualnie być postrzegana jako organ uprawniony do wezwania do opuszczenia konkretnej przestrzeni. Jednakże stanowisko strażników Straży Marszałkowskiej nie jest decydujące dla bytu przestępstwa z art. 193 k.k., a oni sami nie mogą być utożsamiani z pokrzywdzonymi. Ewentualnymi pokrzywdzonymi przestępstwem naruszenia miru domowego, w przedmiotowej sprawie przestrzeni wokół kompleksu budynków sejmowych, mogą być tylko parlamentarzyści, gdyż przeciwko ich spokojnemu korzystaniu z ww. miejsca może być skierowane działanie.

W niniejszym postępowaniu należy wobec tego ustalić, czy podejrzani w dniu 30 listopada 2016 r. trzymając transparenty i polskie flagi i w ten sposób prowadząc pokojową demonstrację na terenie sejmowym, tj. na skwerze przed budynkiem Sejmu, przebywali tam wbrew woli posłów lub senatorów i czy poseł lub senator czuje się pokrzywdzony takim działaniem podejrzanych. Innymi słowy, czy dobro prawne parlamentarzystów zostało bezpośrednio naruszone przez ww. podejrzanych.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań wszystkich posłów i senatorów, celem ustalenia czy czują się pokrzywdzeni działaniem podejrzanych, a tym samym na okoliczność, czy zachodzą przesłanki popełnienia czynu zabronionego z art. 193 k.k.

W powyższym celu, w załączeniu przedkładamy listę biur poselskich aktualnych posłów VIII kadencji Sejmu oraz biur senatorskich aktualnych senatorów IX kadencji Senatu i wnosimy o wezwanie pokrzywdzonych na wskazane adresy ww. biur.

Jacek Dubois
adwokat

Małgorzata Jadowska
adwokat

[1] Giezek Jacek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 193 k.k., opublikowano: LEX 2014.

Jeden komentarz do “Przesłuchać 460 posłów i 100 senatorów — nasz wniosek dowodowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *