Postulaty. Wersja z 06.01.2017 r.

[Przedstawiamy poniżej ROBOCZĄ listę postulatów od części społeczeństwa obywatelskiego – po uwzględnieniu kolejnej serii uwag i komentarzy – skierowaną do partii politycznych i wyborców. Sądzimy, że spełnienie tych Postulatów jest warunkiem istnienia demokracji i uczestnictwa Polski w strukturach politycznych, gospodarczych i kulturalnych Zachodu, co jest warunkiem naszej niepodległości i pokojowego rozwoju. Chcielibyśmy poddać je pod dyskusje, referenda konsultacyjne lub badania sondażowe. Powinniśmy znać stanowisko obywateli w sprawach istotnych. Przy czym każdy Postulat należy rozpatrywać i oceniać oddzielnie, a nie traktować ich łącznie jako jednolitego bloku. Oczekujemy na propozycje nowych postulatów, zmiany zaprezentowanych i dyskusję. Ostateczna wersja będzie efektem szerokiego crowdsourcingu. Pragniemy też dodać, że popieramy postulaty Ogólnopolskiego Protestu Studentów i Studentek. /Zdjęcie: Dyskusja przy koksowniku. Pikieta Obywateli RP pod Sejmem. Grudzień 2016]


 

POSTULATY ZASADNICZE:

1.Pełne respektowanie w ustawodawstwie i polityce norm godności człowieka, dobra wspólnego i zasady pomocniczości państwa wobec samorządów i obywateli.

 

2.Naprawa sądownictwa konstytucyjnego poprzez:

a) przywrócenie dotychczasowego stanu prawnego regulującego funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego,

b) cofniecie zmian personalnych niezgodnych z konstytucją,

c) natychmiastowe opublikowanie wszystkich wyroków TK,

d) ustawowe zagwarantowanie pełnej niezależności TK od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

 

3.Wstrzymanie reformy edukacji i uruchomienie ogólnonarodowej dyskusji nad zmianami, opartymi o propozycje ekspertów.

 

4.Zaniechanie działań władzy uderzających w prawa kobiet.

 

5.Zatrzymanie nadmiernego zadłużania państwa i wstrzymanie działań niszczących dobro wspólne jakim jest polska gospodarka.

 

6.Przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego, w tym:

a) uruchomienie realnych działań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza związkami rakotwórczymi i skażenie wód gruntowych,

b) wstrzymanie przejęcia samorządowych funduszy ochrony środowiska przez władzę centralną,

c) powstrzymanie rabunkowej gospodarki leśnej, w tym wstrzymanie karczowania Puszczy Białowieskiej,

d) ograniczenie praw myśliwych do zabijania zwierząt,

e) uruchomienie działań przeciwdziałających znęcaniu się nad zwierzętami.

 

7. Powrót do wspólnotowej, europejskiej polityki zagranicznej opartej na dialogu i aktywne pogłębianie integracji europejskiej jako istotnego czynnika polskiej racji stanu.

 

8. Uniezależnienie mediów publicznych od wpływu partii politycznych, władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz oddanie kontroli nad nimi społeczeństwu obywatelskiemu.

 

9. Zachowanie autonomii organizacji pozarządowych.

 

10. Powrót do zasady rozdziału kościoła od państwa i rozpoczęcie dyskusji narodowej nad renegocjacją konkordatu w celu ograniczenia ingerencji kościoła w sprawy państwowe.

 

11. Odrzucenie nowej ustawy o zgromadzeniach i pozostanie przy dotychczasowej regulacji.

 

12. Przywrócenie niezależności prokuratury od rządu.

13. Wstrzymanie prób uzależnienia sądów od władzy wykonawczej.

 

 

 


 

 

II. POSTULATY UZUPEŁNIAJĄCE

 

USTRÓJ

14. Likwidacja przywilejów partii politycznych, w tym:

a) wprowadzenie zakazu zatrudniania członków partii w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych,

b) wprowadzenie rzetelnych konkursów przy rekrutacji na stanowiska w administracji, spółkach skarbu państwa i agencjach państwowych,

c) weryfikacja aktualnej praktyki zatrudniania polityków i ich rodzin w wyżej wymienionych podmiotach,

d) prywatyzacja spółek Skarbu Państwa, które stały się spółkami partyjnymi, służącymi utrzymaniu polityków i ich rodzin,

e) wprowadzenie odpowiedzialności finansowej partii politycznych za kłamstwa i manipulacje oraz niedotrzymanie programów i obietnic wyborczych,

f) racjonalizacja finansowania partii, w tym wprowadzenie zakazu stosowania reklam przez partie

 

15. Pozostawienie pełnej władzy właścicieli nad ich majątkiem, w szczególności nad ziemią rolną.

 

16. Powrót do zasady, że inwigilacja obywateli może się odbywać wyłącznie za zgodą sądów.

 

17. Przedstawienie rzetelnych i wiarygodnych dowodów, że głosowanie nad budżetem państwa było zgodne z prawem albo powtórzenie głosowana.

 

GOSPODARKA

18. Uproszczenie i ujednolicenie systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych dla wszystkich grup zawodowych w Polsce.

19. Pozostawić podatek CIT (lub lokalny PIT) w całości do dyspozycji władz lokalnego samorządu.

20. Likwidacja przywilejów podatkowych posłów i senatorów.

 

SPOŁECZEŃSTWO

21. Uruchomienie działań państwa przeciwstawiających się szerzeniu faszyzmu, nacjonalizmu, homofobii, ksenofobii i innym przejawom nienawiści,

22. Uruchomienie działań państwa na płaszczyźnie międzynarodowej w celu rozwiązania globalnego problemu uchodźców.

23. Wstrzymanie ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej w przypadku sprzeciwu bliskich,

24. Przeprowadzenie audytu dotacji unijnych i ich realizacji przez fundacje i działalność gospodarczą Rodziny Szydłów.

25. Przeprowadzenie audytu działalności biznesowej Ojca Rydzyka i Redemptorystów.

26. Przeprowadzenie audytu spółek i fundacji skupionych wokół Jarosława Kaczyńskiego, w tym spółki Srebrna.

 

EDUKACJA / KULTURA

27. Uniezależnienie instytucji kultury od ingerencji partii i państwa.

28. Wprowadzenie w szkołach lekcji filozofii zamiast lekcji religii.

29. Rozpoczęcie obowiązku szkolnego od 6 roku życia.

 

OBRONNOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO

30. Wprowadzenie ustawowego zakazu użycia Wojsk Obrony Terytorialnej przeciwko obywatelom oraz włączenie ich do Wojsk Lądowych RP,

31. Dymisja Ministra Obrony Narodowej i przywrócenie do służby oficerów WP zmuszonych do odejścia,

32. Zaprzestanie szkalowania zlustrowanych już żołnierzy i funkcjonariuszy oraz wstrzymanie pozbawiania lub obniżania im emerytur jako praw nabytych,

33. Uruchomienie działań przeciwdziałających rosyjskiej dezinformacji w Polsce.


 

Postulaty, których realizacja wymaga zmiany Konstytucji:

1.Do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzić:
Art.125a.
1. Na żądanie 300 000 obywateli poddaje się pod głosowanie Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej uchwalone przez parlament i podpisane przez Prezydenta.


2. Wynik referendum jest wiążący zgodnie z wolą większości głosujących.

2.Wpisanie zabezpieczeń autonomii organizacji pozarządowych do Konstytucji.

3. Ograniczenie immunitetu poselskiego, w tym wyłączenie z immunitetu przestępstw i wykroczeń drogowych.

4. Wprowadzenie możliwości odwołania posła/senatora/prezydenta w ściśle określonych sytuacjach poprzez referendum, czyli bezpośredniej odpowiedzialności przed wyborcami.

 


 

Oczekujemy na dalsze propozycje i uwagi. Można je nadsyłać także tutaj: semidemo2016@gmail.com


 

Polecamy dodatkowe wyjaśnienia:

Postulaty. Wersja z dn. 04.01.2017 r.

Postulaty. Wersja z dn. 27.12.2016 r.

Polska państwem upadłym. Co robić? Rozmowa Waldemar Sadowski i Andrzej Dominiczak.

Referenda i reformy


 

3 komentarze do “Postulaty. Wersja z 06.01.2017 r.

  • 9 stycznia, 2017 o 09:01
    Bezpośredni odnośnik

    Prawo nie może być tworzone pod jakąś konkretną opcję polityczną. Tak szerokie możliwości poddawania pod referendum ustaw może całkowicie sparaliżować sprawowanie władzy przez wybraną opcję polityczną i rząd. Ze względu na bardzo niski próg wniosku o referendum bardzo łatwo doprowadzić do tego, że wszystko co by było wytworzone w parlamencie było by poddane pod referendum. Polska nie ma ani takiej tradycji i jednocześnie byłby to bardzo skuteczny mechanizm zablokowania koniecznych i bardzo niepopularnych reform. Nie wspomnę już o samych kosztach referendum.
    Odwoływanie posła czy senatora poprzez referendum uważam za szkodliwy i paraliżujący obecny system parlamentarny.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *