List otwarty do prezydenta Wrocławia

Apelujemy o uniemożliwienie wykorzystywania instytucji miejskich do tłumienia swobody wypowiedzi

 

Wrocław, 13 marca 2018 r.

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pana jako Prezydenta Wrocławia, ale również jako Obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, któremu bliskie są wartości demokratycznego państwa prawa. Prosimy o podjęcie niezwłocznej i stanowczej interwencji w związku z bezprawnym, w naszej ocenie, wykorzystaniem przez policję jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław. Podległy Panu Prezydentowi Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) we Wrocławiu posłużył do działań ograniczających podstawowe wolności obywatelskie: swobodę wypowiedzi i prawo do wyrażania poglądów w przestrzeni publicznej. ZDiUM został wskazany jako pokrzywdzony w postępowaniach sądowych wytoczonych przez policję przeciwko Obywatelom RP. Postępowania te dotyczą wydarzeń przed Komisariatem Policji Wrocław Stare-Miasto, przy ul. Trzemeskiej 12.

Obywatele RP w spontanicznej, pokojowej pikiecie, stojąc na chodniku i nie zakłócając ruchu, trzymali transparenty z napisami „Nie damy się zastraszyć” oraz „Mamy prawa! Prawa fizyki, prawa logiki, prawa człowieka”. W ocenie policjantów było to wykroczenie opisane w przepisie art. 63 a §1 Kodeksu wykroczeń: „kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Wniosek wyprowadzony z powyższego przepisu nie ma uzasadnienia w jego treści, gdyż wynika z niej jedynie to, że wystawienie na widok publiczny transparentów w miejscu innym niż publiczne wymaga zgody zarządzającego.
Przypominamy, iż przepis artykułu 63 a kodeksu wykroczeń został wprowadzony do ustawy nowelizacją z dnia 28.07.1983 r. (Dz. U. nr 44 poz. 203), a wszedł w życie parę dni po zniesieniu stanu wojennego w jednym tylko celu – aby umożliwić PRL-owskiej władzy walkę z opozycją solidarnościową.

W tym kontekście i wobec faktu, że przez blisko 30 lat przepis ten służył ochronie krajobrazu, szczególnie haniebna jest próba ponownego użycia go przez policję, przy biernym udziale ZDiUM, do kneblowania ust obywatelom, którzy pragną wypowiedzieć się w sprawach istotnych dla kraju.
 

 
Z wyjaśnień ZDiUM, udzielonych policji „z up. Prezydenta Wrocławia”, wynika wyłącznie, że nikt z Obywateli RP nie zwracał się o wydanie zgody na przebywanie na chodniku miejskim i trzymanie transparentów. Brak jednak wskazania, iż w ocenie ZDiUM działanie takie nie wymaga żadnej zgody zarządzającego, podobnie jak zgody nie wymaga np. spacerowanie po chodnikach miejskich w koszulkach, na których prezentowana jest treść dozwolona prawem.

Policja uznając ZDiUM za pokrzywdzonego, skierowała szereg wniosków o ukaranie do sądu, który zamiast umorzyć postępowania, jak miało to miejsce w kilku analogicznych sprawach przed sądami w Warszawie, wyznaczył terminy rozpraw.
Już 16 marca w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu odbędą się pierwsze z nich, kolejna wyznaczona jest na 20 marca 2018 r. Będzie ich znacznie więcej, gdyż stawiano nam te zarzuty wielokrotnie, wszyscy więc będziemy pociągnięci do odpowiedzialności za udział w pokojowych, zgodnych z prawem, pikietach solidarnościowych.

W związku z powyższym, oczekujemy od Pana Prezydenta zwrócenia uwagi Dyrektorowi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na podejmowane przez policję próby uwikłania jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław w działania mające na celu zastraszenie osób, które mają odwagę, tak jak niegdyś Pan, wypowiadać się publicznie w obronie demokracji.

Prosimy też o rozważenie wystąpienia w tej sprawie – w obronie podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Z poważaniem
Obywatele RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *