List Obywateli RP do premierów państw Unii Europejskiej

 
Obywatele RP poczuli się w obowiązku, gdyż dobre wychowanie tego wymaga, podziękować premierom państw Unii Europejskiej, za zgodną i szybką decyzję (27:1) o przedłużeniu misji Donalda Tuska w strukturach Unii. Wiemy, że wszyscy członkowie UE wiedzą, co dzieje się w Polsce i rozumieją siłę takich gestów. Odczytaliśmy go jednoznacznie jako, nie tylko docenienie premiera Tuska, ale też sygnał wspierający wszystkich nas, którzy wierzą w sens demokracji i w ideę zjednoczonej Europy.
 
List trafił do biura Rady Europejskiej, na ręce przedstawiciela prezydencji Maltańskiej, która rozesłała go bezpośrednio do wszystkich premierów. Kopia trafiła też do Jeana-Claude’a Junckera, Fransa Timmermansa, Alexandra Italianera i Richarda Szostaka.
Informację o liście wysłaliśmy też do zaprzyjaźnionych dziennikarzy w Europie i w Polsce.
W ten sposób daliśmy znać, że bardzo wielu obywateli, w tym Obywatele RP, czuje się częścią europejskiej rodziny i nie akceptuje polityki rządu premier Szydło, w stosunku do Unii Europejskiej.

Rafał Suszek, Wojciech Fusek
 
Oto treść listu:
My obywatele RP pragniemy złożyć na Pana ręce wyrazy najszczerszej wdzięczności za wsparcie dla kandydatury Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europy, które stanowiło cenny przyczynek do jego ponownego wyboru na ten urząd (nader wymownym stosunkiem głosów 27:1), i wyrażone w tym wsparciu głębokie zrozumienie oraz szacunek dla proeuropejskich postaw i działań istotnej części polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Postawę Pańską doceniamy tym bardziej, że została ona podtrzymana mimo bulwersującego sprzeciwu polskiego rządu i mimo zawstydzających zabiegów polskiej dyplomacji, których celem było zdyskredytowanie osoby i dorobku kandydata.
Decyzja Rady Europy daje nam, Obywatelkom i Obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, jeszcze mocniejsze poczucie więzi z Europą wartościami, tradycjami i dobrymi praktykami, których przekaźnikiem i strażnikiem są instytucje unijne. Zdecydowana większość Polaków ma niezachwianą pewność,  że tylko w silnej zjednoczonej Europie możemy czuć się bezpieczni i rozwijać skutecznie swój narodowy potencjał dla dobra wspólnego. Poczucie więzi z Europą nabiera szczególnego znaczenia w czasach, w których wypracowany wspólnym wysiłkiem wielu pokoleń, grup społecznych i narodów, wywiedziony z głębokiej refleksji nad złożona historią, w tym historią najnowszą i serdecznej troski o dobro wspólne i godność człowieka, a wreszcie opłacony licznymi ofiarami ludzkimi i materialnymi paradygmat zgodnej i twórczej współpracy europejskiej jest dezawuowany i osłabiany, a nierzadko wręcz wprost brutalnie niszczony przez rozmaite środowiska i organizacje populistyczne, skrajnie nacjonalistyczne, faszyzujące i fanatyczne religijnie. Obrona fundamentalnych wartości demokratycznych staje się coraz trudniejsza i wymaga coraz większej determinacji, jak również odwagi — wiemy to doskonale tu, w Polsce, gdzie po raz kolejny w naszej niełatwej historii przychodzi nam bronić zagrożonych swobód i praw obywatelskich oraz porządku kulturowego, w szczególności zaś porządku konstytucyjnego państwa prawa. Ta świadomość potęguje nasza wdzięczność za Pańską odwagę i nieugiętość objawioną w procesie elekcyjnym. Każdy sygnał wsparcia ze strony instytucji europejskich, każdy przejaw myślenia wspólnotowego jest dla nas dzisiaj bezcenny i dodaje nam sił do dalszego działania w obronie wspólnych wartości.
Na zakończenie pragniemy zapewnić Pana o swoim wsparciu dla wszelkich Pańskich działań przyszłych, podporządkowanych imperatywowi umacniania wspólnoty europejskiej oraz obrony jej kulturowych pryncypiów i fundamentalnych wartości, osadzonych w literze i duchu praw powszechnych, jak również podtrzymywania i podnoszenia świadomości obywatelskiej i cywilizacyjnej w społeczeństwach Unii Europejskiej. Deklarujemy także kategoryczna wolę wytrwania w naszych staraniach o ocalenie europejskich standardów kulturowych, w szczególności zaś niezbywalnej i niepodzielnej godności człowieka i obywatela w naszym kraju. Świadomi zjawisk globalnych, w które wpisują się losy bieżące naszej Ojczyzny, wyrażamy przekonanie, że oto na powrót staje się aktualnym odwieczne hasło polskich ruchów wolnościowych: ,,Za Wolność Waszą i Naszą”.

Z najgłębszym szacunkiem – Obywatele RP, 

Warszawa, 12. marca 2017 r.

 

Tłumaczenie:
We, the Citizens of RP (Obywatele RP) wish to express herewith our sincerest gratitude for Your support of the candidature of Mr. Donald Tusk for the position of President of the European Council that contributed to his reelection (in a vote of much telling proportions: 27:1), and for Your deep understanding and respect for the pro-European stance and actions of a significant part of the Polish civic society that became reflected in this support. Your position is appreciated, all the more so because it was upheld despite the shocking veto on the part of the Polish government and the embarrassing démarches of the Polish diplomacy aimed at discrediting the candidate as a person and at diminishing his professional record.
The decision of the European Council fortifies further the bond between us, the Citizens of the Republic of Poland, and Europe — its values, traditions and good practices, transmitted and guarded by the EU institutions. An overwhelming majority of Poles share the unshakeable conviction that it is solely in a strong and united Europe that we can feel safe and effectively realise our individual and national potential for the common good. That bond between us and Europe becomes particularly significant at times when the paradigm of consentaneous and constructive collaboration that has been worked out through the collective effort of many generations, social groups and nations, and derived from a profound reflection upon the complex common history, including the most recent period, and from a deep-felt care for the common good and human dignity, the paradigm for which a high toll has been paid in human lives and material losses is depreciated and weakened, and often simply destroyed brutally by various populist, extreme nationalist, proto-fascist and religiously fanatic circles and organisations. The defence of the fundamental democratic values is becoming increasingly difficult and is calling for an ever stronger determination and courage — we know it all too well here, in Poland where once again in our difficult history we come to defend the endangered civil freedoms and rights as well as the cultural order, in particular the constitutional order that codetermines the rule of law. The realisation of that fact makes us even more thankful for Your courage and endurance demonstrated in the electoral process. Every manifestation of support from European institutions, every indication of a community-oriented thinking is invaluable to us these days and gives us the requisite strength for our commitment to the defence of common values.
We close our letter with an assurance of our support for all Your future actions subordinated to the imperative of consolidation of European unity and of protection of its cultural principles and fundamental values rooted in the letter and spirit of the common law, as well as of sustaining and enhancing civil and civilisational awareness in the modern societies of the European Union. Furthermore, we declare our categorical determination and willingness to persevere in our efforts to rescue the European ethos, and in particular the inalienable and indivisible dignity of a human being and of a citizen in our country. Aware of the global phenomena of which the current developments in our fatherland are part, we take the liberty to voice our unwavering conviction that the age-long motto of Polish freedom movements becomes valid once more, to wit, ,,For Our Freedom and Yours’’.
Yours faithfully, and with deepest respect,
Obywatele RP

 

Jeden komentarz do “List Obywateli RP do premierów państw Unii Europejskiej

  • 18 marca, 2017 o 13:05
    Bezpośredni odnośnik

    A mi się trochę wydaje, że 27 do 1 jest trochę zasługą dyletanckiego „spisku” PISu… Przecież w kuluarach pojawiła się kandydatura Irlandii Andy Keany… która mogłaby stanowić dla tzw. konserwatystów jakąś nadzieję na jakiś ferment… gdyby Kaczyński jej nie uwalił. Bo jak inaczej wyjaśnić postępowanie Orbana, którego nie poparcie Tuska, a nawet przeciw byłby zrozumiały i nie powinien wywołać żadnych reperkusji (no wiecie… użytek wewnętrzny) i May, która po Brexicie nie ma moralnego prawa głosować w sprawach wewnętrznych UE (a jakby sami reagowaliby, gdyby Szkoci po Scotexicie chcieliby głosować do ichniejszego parlamentu?).

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *