O nas i o naszych celach

Jesteśmy grupą obywateli, których łączy niezgoda na łamanie podstawowych konstytucyjnych zasad demokracji przez osoby sprawujące najwyższe urzędu w państwie.

Uważamy, że da się dzisiaj sformułować takie cele obywatelskiego protestu, które mogą być zaakceptowane przez wszystkich zaniepokojonych łamaniem prawa i troszczących się o podstawowy demokratyczny ład Rzeczypospolitej. Te cele wyznacza po prostu Konstytucja RP, a zwłaszcza te jej postanowienia, które tworzą podstawy demokracji w Polsce. Te postanowienia muszą zostać natychmiast wykonane, a winni łamania najwyższego prawa Rzeczypospolitej powinni niezwłocznie ponieść konsekwencje. Tego stanowczo żądamy i to w związku z tym podejmujemy nasz protest.

Uważamy, że obecnie rządząca w Polsce większość parlamentarna ma legalny mandat wyborczy i nie kwestionujemy go. O ile tylko Prezydent RP stanie na straży Konstytucji zgodnie z jej brzmieniem, o ile nad prawem stanowionym czuwać będzie niezależny od władz wykonawczych i ustawodawczych Trybunał Konstytucyjny, o ile zachowany zostanie trójpodział władzy i wolność niezależnych od niej mediów — żaden program zwycięskiej partii politycznej nie zagrozi podstawom demokracji w Polsce i swobodom jej obywateli.

Decydujemy się na wypowiedzenie lojalności polskim władzom w przekonaniu, że prawo do odmowy posłuszeństwa państwu jest jednym z fundamentów demokracji. Działamy w przekonaniu, że obecne władze Polski dawno przekroczyły dopuszczalne granice tolerancji i że bierność wobec ich bezprawnych praktyk byłaby karygodna.

Obywatelskie nieposłuszeństwo jest dla nas cenne  podwójnie. Po pierwsze stwarza nacisk na władzę skuteczniej niż najliczniejsze nawet demonstracje. Po drugie widzimy ogromną wartość akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa – demonstracyjnie indywidualnych i wymagających osobistej odpowiedzialności od każdego, kto w nich uczestniczy. Zwłaszcza w sytuacji społecznego, nie tylko politycznego kryzysu podstawowych demokratycznych wartości. W głębokim kryzysie jest dzisiaj bowiem świadomość obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne; świadomość państwa, któremu legitymację dajemy lub nie i które jest, jak mówi Konstytucja, naszym wspólnym dobrem; wreszcie świadomość odpowiedzialności za własne czyny i słowa.

My sami deklarujemy, że za własne czyny i za własne słowa gotowi jesteśmy ponieść odpowiedzialność karną.